Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Revoluční gardy: Vzhůru do pohraničí!

Od kamoše jsem dostal dvě fotografie, na kterých je muž s páskou RG ( fotky jsou na konci článku ). A jelikož mě zajímá historie a zejména historie mojí země, tak jsem si něco o revolučních gardistech našel a přečetl. Pokud to také někoho zajímá, tak zde je malý článek. Můj děda mě vyprávěl o RG: Většinou to byly mladí kluci nebo lidi, který nebylo celou válku vidět a najednou měli pásku RG zbraň a mysleli si že můžou všechno na světě, brali právo do svých rukou a většinou se snažily někde si nahrabat nebo zahladit něco ze své minulosti. Takže jim opravdu říkali rabovací gardy.

Poslední dubnové a první květnové dny roku 1945 vytvořily v českých zemích zlom a zcela novou situaci. Povstání v Praze a v dalších místech, kapitulace Německa i dokončení osvobozovacího procesu postavili před znovu se utvářející mocenské orgány řadu obtížných úkolů. Z nich také vyplývala nutnost rychle obsadit pohraniční oblasti spadající dosud do říšské župy ( Oberdonau a Niederdonau ), aby mohly být obnoveny historické hranice země. Současně se měl realizovat jeden z programových postulátů nové československé vlády: potrestat Němce, Maďary a kolaboranty.
První pohyb z vnitrozemí směrem do pohraničí nastal již na konci povstání a ozbrojení Češi začali urychleně organizovat dobrovolné oddíly, pro něž se ujal název revoluční gardy ( RG ). Značná část jejich příslušníků měla úmysly a pohnutky čestné a vlastenecké, ale našli se mezi nimi nejednou svérázní lidé, kteří přístupem a jednáním jako by považovali vznikající dobrovolnické jednotky nikoli za revoluční ale spíše za rabovací gardy. Ve vnitrozemí měli RG za úkol zabezpečit státní a soukromý majetek i osobní svobody a přechod do mírových poměrů, zatímco při zajištění českých pohraničních krajů přebíraly spolu s národními výbory ( správními komisemi ) moc, zajišťovaly plynulý hospodářský život a zřízení civilní správy. Jejich organizací a usměrnění činnosti se snažilo centralizovat vojenské velitelství Alex v čele s brigádním generálem Zdeňkem Novákem, které působilo během pražského povstání a až do 25. května plnilo funkci zemského vojenského velitelství pro Čechy. Již 15. května 1945 vznikla dvě podřízená oblastní velitelství, z nichž jedno mělo sídlo v Hradci Králové a druhé na Kladně. Královéhradeckému veliteli generálu Josefu Janáčkovi byl vymezen operační pohraniční prostor od Hrádku nad Nisou až po Králíky a kladenskému veliteli generálu Juliovi Fišerovi pak od Hrádku nad Nisou až po demarkační linii s americkou armádou. Spontánní iniciativa a aktivita těchto oddílů se začala postupně prolínat s úsilím vlády realizovat s pomocí vojáků 1. československé armády ( jejím základem se stali příslušníci 1. československého armádního sboru v SSSR ) aktuální úkol: rozmístit se u hranic a „vyčistit pohraniční území od Němců a Maďarů a zabránit jim překročit hranice“. Je zřejmé, že vláda a zejména ministr obrany generál Ludvík Svoboda s tímto postupem počítali, a připravili proto další kroky zejména vytvořením zvláštní motorizované skupiny. Její části se pak v podobě asistenčních oddílů začaly podílet na plnění úkolu, tedy podle příslušného rozkazu měly „obsadit důležité body v západní části Československa, zajistit zrádce a kolaboranty a státní majetek“. Dny po osvobození přinesly pro Němce ve vnitrozemí, zejména ve větších městech a v obcích jazykových ostrovů Čech a Moravy, „nárazy a údery“. Přicházely od vítězně se cítících Čechů, u nichž bezprostředně nad klidnou myslí a rozumem převládly emoce odvety za prožité ponížení, ztráty blízkých i zmar okupačních let. Zvláštní poměry těchto dnů umožňovaly používat velmi tvrdá opatření na poražené, a to mnohdy bez ohledu na skutečná provinění. Celou československou společnost tehdy ovládla snaha uplatňovat princip kolektivní viny. Od poloviny května 1945 nastupovaly do pohraničí především jednotky ozbrojených dobrovolníků, aby obsazovaly železniční tratě a prováděly „pacifikační akce“. Po trase Louny-Most-Duchcov- Teplice a Lovosice-Ústí nad Labem-Teplice vyrazily do pohraničí s pancéřovým a stavebním vlakem dva oddíly Železo a Toledo, k nimž se připojil také pluk první revoluční gardy, nazvaný Albatros. Ten se však udržel v pohraničí jako dobrovolnická jednotka až do přelomu července a srpna 1945, přestože ministerstvo národní obrany nařídilo zrušení těchto ozbrojených formací již v polovině června 1945. ozbrojené revoluční gardy na jedné straně sice podléhaly orgánům ministerstva vnitra, ale v konkrétních případech si nad nimi osobovala velitelskou pravomoc armáda, a tak se také řídily armádními rozkazy. V důsledku nevyjasněných kompetencí a tehdy ještě nestabilizované pozice nově budovaných správních orgánů měli RG poměrně široké možnosti aktivit. Z nich je třeba zdůraznit dvě oblasti: jednak úkoly vnitřní národní bezpečnosti ( především pořádková a strážní služba, domovní prohlídky, pátrání po osobách a zbraních, zatýkání a střežení osob ), a jednak se měly spolupodílet na vysídlování Němců. Činnost některých oddílů byla nejednou naprosto svévolná. Objevila se různá nařízení o odchodu Němců, například z prostoru královehradeckého velitelství měli odejít v první řadě říšští Němci ve lhůtě do 48 hodin a se zavazadlem o váze 30 kg, posádkové velitelství pro Nové Město pod Smrkem v tehdejším frýdlantském okrese doplnilo obdobný rozkaz tím, že musejí odejít okamžitě se zásobami potravin na tři dny. Jeden z vysokých důstojníků a pozdější ministr národní obrany generál Lomský popsal pozdější situaci z hlediska armádního velení slovy: Poněvadž bylo všeobecně jasné, že musí dojíti k odsunu Němců z našich historických zemí, byla přirozená snaha velitelů všech stupňů zbavit se jich při každé vhodné příležitosti. Poněvadž v té době nebyly ještě nikterak označeny politické hranice československého státu, prováděly přirozeně vojenské jednotky ihned odsun shromážděného obyvatelstva do Saska, které bylo obsazeno sovětskými vojáky. Velitel vojenského oddílu Železo, jehož příslušníci pronikly jako jedni z prvních po železnici do severního pohraničí, charakterizoval s odstupem času tehdejší stav: Zbraně měl v rukou kdekdo, střílelo se na nás z každého druhého lesa. Nemohli jsme ale tehdy posoudit, jde-li o organizovaný odpor nebo třeba o dezertéry, prchající vojáky, smečky hladových a polozdivočelých lidí, kteří snad ani nevěděli, že už je konec války. Zřejmě proto také vydávali vojenští velitelé v některých lokalitách až drakonické pokyny, že po napadení střelbou z obydlených objektů bude následovat poprava jejich obyvatel a zastřelením deseti Němců. Svou dikcí tyto rozkazy napodobovaly obdobné, vydávané v předchozích letech nacistickými okupanty.
V konkrétní podobě je možné snad nejlépe ukázat aktivity revolučních gard a ostatních českých ozbrojených jednotek na příkladu-Liberec ( Reichenberg ), jenž představoval v předchozích letech nejen hlavní sídlo Henleinovy SdP, ale také politické a správní centrum říšské župy Sudety. Již 10. května 1945 se vydali do Liberce příslušníci jednotky z Turnova a Mladoboleslavska, která sice měla za velitele důstojníka bývalé československé armády, ale byla sestavena z odbojářů a dalších dobrovolníků. Podle hlášení velitele první dvě nákladní auta z kolony, která vjížděla vpodvečer na hlavní náměstí k radnici, napadla palba z kulometů a jiných ručních zbraní. Je třeba dodat, že správu města předal německý starosta Rahn 8. května do rukou zástupců revolučního národního výboru ještě před příchodem Rudé armády. Po asi hodinové přestřelce se prý podařilo zlomit odpor, a to až se zásahem ruských tanků. Postupně přicházely do Liberce další ozbrojené jednotky, nejprve asistenční oddíl z Prahy a o několik dnů později, 21. května, dorazila formace RG z Mladé Boleslavi v síle 549 mužů. Zpočátku opanovali Liberec právě revoluční gardisté, jejichž velitel Pavel Hložek se odmítal s odvoláním na zvláštní rozkazy z Mladé Boleslavi podřídit posádkovému velitelství. Noviny Stráž severu, liberecký deník Národní fronty, gardisty označil za „ostré a veselé hochy“. Podle pozdější zprávy ministerstva národní obrany příslušníci jednotky vpadli ihned po vyvagonování do ulic a šmahem začali zajišťovat Němce i s rodinami. V některých případech došlo ke srážkám a ze strany RG ke střelbě, při niž přišlo o život více osob německé národnosti. To vše se odehrávalo i na ulicích, kde „ostří“ gardisté začali „vyklízet“ Soukenické náměstí s hotelem Winkler a dalšími budovami. Zastřeleni prý přitom byli tři Němci, ale podle německých svědectví gardisté během razie zastavovali náhodné chodce, okrádali je (například odebírali hodinky, prsteny, náušnice ) a zajišťovali. Drancování a týrání zajištěných se dopouštěli jak gardisté, tak členové takzvané přepadové policie, k jejímuž rozpuštění došlo později. K násilnostem docházelo také ve shromažďovacím a internačním táboře na Výstavišti, zřízeném místním národním výborem. Ve městě řídil až do 21. května činnost policie obchodník s obuví a teprve po jeho nahrazení policejním důstojníkem se zjistilo, že se nevedla žádná agenda vězňů a při vyšetřování se postupovalo brutálně. Někteří z činitelů státní správy psali alarmující zprávy do Prahy, v nichž se poukazovalo na to, že gardisté provádějí neomezené domovní prohlídky, loupí, znásilňují, střílejí a vězní i prokazatelné antifašisty a že všude převládla anarchie, která se bohužel trpí. Jedna ze zpráv situaci charakterizovala více než výmluvně: Chování RG se stalo nebezpečím pro národní bezpečnost. Excesy českých ozbrojených oddílů neprožívali jenom obyvatelé Liberce, ale existuje mnoho zpráv z června a července 1945, která zachycuje brutalit, někdy s následkem úmrtí, k nimž docházelo v pohraničí jednak při soustřeďování a přesunech německého obyvatelstva, jednak při různých bezpečnostních akcích. Podstatné změny přinesl až srpen 1945, kdy účastníci konference tří velmocí v Postupimy schválili v závěrečné zprávě rozsáhlé vysídlení německého obyvatelstva z ČSR, Polska a Maďarska, a kde se zároveň důrazně hovořilo o spořádaném a lidském provádění odsunu a zainteresovaným vládám bylo doporučeno upustit od dalšího masového vyhošťování, než celou záležitost zevrubně projedná spojenecká kontrolní rada. Toto rozhodnutí a dekret prezidenta republiky č. 33 z 2. srpna 1945, odnímající Němcům československé státní občanství a stanovující podmínky pro jeho eventuální zachování či vrácení a další předpisy umožnily novou fázi příprav pro masové vysídlování německého obyvatelstva z Československa, které započalo v lednu 1946. to se již uzavřela rozporuplná činnost revolučních gard.

Převzato z časopisu: Týden
Napsal: Jan Gebhart
Foto: 1-2 ČTK, 3-4 archív BEDAAutor: Beda, zobrazeno: 7454x, komentářů: 1  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele Beda


Nálezy:

Určení "pečetí" – 9.10.15 |zobrazeno: 6934x, komentářů: 18
Nález k určení (klarkon) – 9.7.15 |zobrazeno: 6915x, komentářů: 8
Tak stále rostou II. – 5.5.15 |zobrazeno: 6612x, komentářů: 31
Tak stále rostou – 18.12.14 |zobrazeno: 6846x, komentářů: 16
beda – 6.9.08 |zobrazeno: 6361x
beda – 6.9.08 |zobrazeno: 6327x, komentářů: 25
Přezka SS – 14.3.08 |zobrazeno: 6702x, komentářů: 35
Konečně nějaký nálezy – 9.5.06 |zobrazeno: 6660x, komentářů: 11
Nálezy od Bedy – 28.11.05 |zobrazeno: 6570x, komentářů: 14
Nálezy od Bedy – 16.11.05 |zobrazeno: 6663x, komentářů: 5
Břidličná hora 2005 – 13.9.05 |zobrazeno: 6680x, komentářů: 2
Společné hledání BEDA a VANA – 24.8.05 |zobrazeno: 6539x
Pár kousků na pokoukání – 8.8.05 |zobrazeno: 6465x, komentářů: 2
Kříž – 18.7.05 |zobrazeno: 6541x, komentářů: 1
Siebel Si - 204 – 14.7.05 |zobrazeno: 6655x, komentářů: 4
V Orlických horách – 22.6.05 |zobrazeno: 6814x, komentářů: 1
Z lesa – 9.5.05 |zobrazeno: 6585x
Nálezy od Bedy – 18.4.05 |zobrazeno: 6552x, komentářů: 2
Plynové masky III. – 29.3.05 |zobrazeno: 8099x, komentářů: 3
Plynové masky II. – 29.3.05 |zobrazeno: 7540x, komentářů: 2
Plynové masky – 29.3.05 |zobrazeno: 9386x, komentářů: 2
Půdovkyod Bedy – 31.1.05 |zobrazeno: 6626x, komentářů: 6
Ventilátor – 24.1.05 |zobrazeno: 6738x, komentářů: 1
Nové přírůstky v Bedově sbírce – 11.1.05 |zobrazeno: 6658x
Bankovky – 21.12.04 |zobrazeno: 6403x
Návštěva... – 6.12.04 |zobrazeno: 6774x, komentářů: 3
Další nálezy z bedny – 6.12.04 |zobrazeno: 6692x, komentářů: 1
Zajímavé fotky T - 34 – 26.11.04 |zobrazeno: 6624x, komentářů: 4
Plechy z Junkerse – 18.11.04 |zobrazeno: 6698x, komentářů: 1
Půdovka od Bedy – 15.11.04 |zobrazeno: 6692x, komentářů: 1
Přezky od Bedy – 8.11.04 |zobrazeno: 6459x, komentářů: 1
Grulich II. – 2.11.04 |zobrazeno: 6610x, komentářů: 8
Půdovky od Bedy – 29.9.04 |zobrazeno: 6483x, komentářů: 1
Nálezy od Bédy – 30.8.04 |zobrazeno: 6906x, komentářů: 1
Nálezy od Bedy – 16.8.04 |zobrazeno: 7098x, komentářů: 1
Maska od Bedy – 6.8.04 |zobrazeno: 6888x, komentářů: 1
Nálezy od Bedy – 2.8.04 |zobrazeno: 6889x
Půdovky od Bedy – 26.7.04 |zobrazeno: 6849x
Grulich – 9.7.04 |zobrazeno: 6971x, komentářů: 5
Nálezy od Bedy – 28.6.04 |zobrazeno: 6919x, komentářů: 1
Nálezy + půdovky od Bedy – 14.6.04 |zobrazeno: 7101x
Nálezy od Bedy – 24.5.04 |zobrazeno: 6754x
Dukla 1995 – 14.5.04 |zobrazeno: 7006x, komentářů: 3
Víkendové nálezy od Bedy – 10.5.04 |zobrazeno: 6975x, komentářů: 4
Pár nálezů ze soboty 1.5.2004. – 5.5.04 |zobrazeno: 6789x, komentářů: 2
Nálezy od Bedy – 29.4.04 |zobrazeno: 6774x, komentářů: 3
Nálezy od Bedy – 22.4.04 |zobrazeno: 6739x
Nálezy od Bedy – 15.4.04 |zobrazeno: 6956x, komentářů: 1
Nálezy od Bedy – 13.4.04 |zobrazeno: 6715x
Nálezy od BEDY – 5.4.04 |zobrazeno: 6666x
Nálezy od BEDY – 22.3.04 |zobrazeno: 6496x
Nálezy od BEDY – 1.3.04 |zobrazeno: 6301x
Nálezy od Bedy – 22.2.04 |zobrazeno: 6176x
Nálezy od Bedy – 19.2.04 |zobrazeno: 6382x, komentářů: 3

 
Články:

Kanystr nejen slovenský – 20.1.17 |zobrazeno: 7589x, komentářů: 13
Aviatická pouť Pardubice 2014 II. – 5.6.14 |zobrazeno: 5988x, komentářů: 4
Výstava Bomby nad Pardubicemi – 9.5.14 |zobrazeno: 6362x, komentářů: 4
Vyzdvižení Švédského letadla DC-3 (2004) – 8.7.13 |zobrazeno: 6044x, komentářů: 3
Dornieru Do 17 je venku – 14.6.13 |zobrazeno: 5896x, komentářů: 12
He-115 – 11.1.13 |zobrazeno: 6159x, komentářů: 21
Nález tanku Valentine v Polsku – 3.1.13 |zobrazeno: 7050x, komentářů: 20
Aviaticka pout - Pardubice 2012 – 6.6.12 |zobrazeno: 6023x, komentářů: 10
Sahara vydala letoun (10.5.2012) – 25.5.12 |zobrazeno: 6733x, komentářů: 30
Zvole 2011 – 8.7.11 |zobrazeno: 6011x, komentářů: 8
Polsko 19. květen 2011 nález tanku – 1.7.11 |zobrazeno: 7383x, komentářů: 22
Torzo tanku T34/76 – 4.3.11 |zobrazeno: 6373x, komentářů: 14
Nějaké nálezy letadel i techniky – 28.1.11 |zobrazeno: 6405x, komentářů: 9
PF 2011 – 31.12.10 |zobrazeno: 6094x, komentářů: 28
Rusko SB - 2 (2010) – 15.10.10 |zobrazeno: 6724x, komentářů: 36
Aviatická pouť – 7.6.10 |zobrazeno: 5925x, komentářů: 15
Zbytky techniky Lend&Lease v Rusku a... – 29.1.10 |zobrazeno: 6099x, komentářů: 18
V Rakousku objeven ruský SU-76 – 22.1.10 |zobrazeno: 6864x, komentářů: 13
Technika, technika, technika – 15.1.10 |zobrazeno: 6837x, komentářů: 25
KV-1 Leningrad Volchov – 8.1.10 |zobrazeno: 6920x, komentářů: 37
Nález Šturmoviku Il-2 (Krym) – 18.12.09 |zobrazeno: 6199x, komentářů: 22
Ruské letadla z Lend&Lease – 11.12.09 |zobrazeno: 6160x, komentářů: 20
Nález německé věže z tanku v Maďarsku II – 4.12.09 |zobrazeno: 7147x, komentářů: 21
A nakonec japonec – 4.12.09 |zobrazeno: 6087x, komentářů: 13
Nějaká technika nejen pro Dolina :o) – 27.11.09 |zobrazeno: 6177x, komentářů: 15
Nález letadla Blenheim L9044 v Rethymnon – 27.11.09 |zobrazeno: 6290x, komentářů: 11
Beaufighter z Egejského moře – 20.11.09 |zobrazeno: 6111x, komentářů: 7
Něco pro DFC Wellingtony – 13.11.09 |zobrazeno: 6445x, komentářů: 11
Torza letadel Il-2 – 6.11.09 |zobrazeno: 6416x, komentářů: 15
Malta - nález a renovace letounu... – 30.10.09 |zobrazeno: 6408x, komentářů: 22
Nálezy letadel po světě – 23.10.09 |zobrazeno: 7887x, komentářů: 32
Technika a nejen Rusko – 19.12.08 |zobrazeno: 8221x, komentářů: 31
Zbytky německé techniky po celém světě – 12.12.08 |zobrazeno: 6651x, komentářů: 23
Fw-200 Condor – 18.8.08 |zobrazeno: 6081x, komentářů: 13
Nálezy letadel po světě – 8.8.08 |zobrazeno: 6827x, komentářů: 18
Zase nějaká technika – 1.8.08 |zobrazeno: 6257x, komentářů: 9
Stug z Polska 2008 – 16.7.08 |zobrazeno: 6332x, komentářů: 25
Tak nějak to začínalo – 11.7.08 |zobrazeno: 5879x, komentářů: 9
Pokračování v nálezech techniky – 4.7.08 |zobrazeno: 6226x, komentářů: 15
KV-1 z Něvy (16 - 19.10.2007) – 27.6.08 |zobrazeno: 6398x, komentářů: 19
T 34 – 20.6.08 |zobrazeno: 6453x, komentářů: 7
Opět nějaké "střípky" techniky... – 13.6.08 |zobrazeno: 6407x, komentářů: 24
Zbytky techniky – 30.5.08 |zobrazeno: 7076x, komentářů: 24
Památníky – 5.5.08 |zobrazeno: 6061x, komentářů: 18
Pár fotek z roku 1945 – 4.3.08 |zobrazeno: 7630x, komentářů: 30
Opět nějaká technika! – 18.1.08 |zobrazeno: 6469x, komentářů: 12
Krásný Nový rok 2008! – 2.1.08 |zobrazeno: 6963x, komentářů: 24
Kdo pomůže odtáhnout? – 17.8.07 |zobrazeno: 6176x, komentářů: 32
Něvskij Pjatačok“ a nález tanku BT-5 – 21.6.07 |zobrazeno: 6460x, komentářů: 4
Pár nalezených vraků válečných letadel – 18.6.07 |zobrazeno: 6496x, komentářů: 12
Nalezená technika – 8.6.07 |zobrazeno: 5906x, komentářů: 9
Opět pár kousků techniky – 1.6.07 |zobrazeno: 6341x, komentářů: 15
Hetzer z Polska ( 26.5.2007) – 28.5.07 |zobrazeno: 6487x, komentářů: 19
Nález Shermana M4A2 – 18.5.07 |zobrazeno: 6078x, komentářů: 18
Nálezy letadel čs. letců po světě – 14.5.07 |zobrazeno: 6932x, komentářů: 19
Nález tanku T-34/76 v Rusku (3.5.2007) – 9.5.07 |zobrazeno: 6619x, komentářů: 59
Plynové masky a pár zajímavostí – 10.4.07 |zobrazeno: 8874x, komentářů: 22
Nález děla 180mm – 2.4.07 |zobrazeno: 6182x, komentářů: 9
Messerschmitt Bf-109E nalezen v Rusku – 26.3.07 |zobrazeno: 7462x, komentářů: 20
Nález tankové věže z tanku T-34 – 16.3.07 |zobrazeno: 6572x, komentářů: 15
Opět nějaká technika – 16.3.07 |zobrazeno: 6275x, komentářů: 12
Zbytky techniky nalezené v Polsku – 12.3.07 |zobrazeno: 6134x, komentářů: 15
Přistání B-17 dne 25. 4. 1945 v Sudetech – 2.3.07 |zobrazeno: 6619x, komentářů: 11
Zbytky Heinkelu He 219 Uhu a Bulharské.. – 23.2.07 |zobrazeno: 6425x, komentářů: 22
Zbytky Yamamotovi G4M1 „Betty“ – 16.2.07 |zobrazeno: 6251x, komentářů: 4
Arado Ar 96B-1 z jezera – 9.2.07 |zobrazeno: 6723x, komentářů: 14
Vyzdvižení tanku Churchill v Normandii – 2.2.07 |zobrazeno: 6093x, komentářů: 12
Jeden z tanku Tiger I. dochovaný do dneš – 30.1.07 |zobrazeno: 9010x, komentářů: 14
Focke – Wulf Fw 189 z Ruska – 26.1.07 |zobrazeno: 7106x, komentářů: 11
Ženy a uniformy IV. – 25.1.07 |zobrazeno: 6327x, komentářů: 42
Helmy a jejich konec II. – 22.1.07 |zobrazeno: 6828x, komentářů: 35
Ženy a uniformy III. – 19.1.07 |zobrazeno: 6397x, komentářů: 18
Vraky letadel pod vodou I. – 12.1.07 |zobrazeno: 8437x, komentářů: 10
Ženy a uniformy II. – 8.1.07 |zobrazeno: 6216x, komentářů: 20
Vraky Consolidated PBY Catalina – 5.1.07 |zobrazeno: 6383x, komentářů: 14
Ženy a uniformy I. – 4.1.07 |zobrazeno: 6882x, komentářů: 30
Dovolená na Krétě (2006) – 3.1.07 |zobrazeno: 6234x, komentářů: 19
Tak opět konec roku – 22.12.06 |zobrazeno: 6162x, komentářů: 36
Vraky bombardérů Handley Page Halifax – 18.12.06 |zobrazeno: 7174x, komentářů: 16
Vraky letounu Junkers Ju-52 – 11.12.06 |zobrazeno: 6491x, komentářů: 11
Vraky německých letadel Dornier Do-24 – 5.12.06 |zobrazeno: 6709x, komentářů: 14
„Něvskij Pjatačok“ a další nález – 1.12.06 |zobrazeno: 6237x, komentářů: 6
P-38G-10 Lightning na Aljašce – 27.11.06 |zobrazeno: 6313x, komentářů: 11
Junkers Ju88G-1 Z Balatonu – 20.11.06 |zobrazeno: 6615x, komentářů: 8
Dva nálezy amerických letadel – 13.11.06 |zobrazeno: 6494x, komentářů: 7
Německé přilby M36 - M38 – 13.11.06 |zobrazeno: 8448x, komentářů: 22
Pzkpfw. III ausf. N nalezen v Norsku!! – 7.11.06 |zobrazeno: 6584x, komentářů: 32
Fw – 190A3 nalezen v Norsku – 6.11.06 |zobrazeno: 6491x, komentářů: 25
Zero z Pacifiku – 3.11.06 |zobrazeno: 6340x, komentářů: 16
Helmy a jejich konec – 30.10.06 |zobrazeno: 6369x, komentářů: 24
Focke–Wulf Fw–58 „Weihe“ v moři – 30.10.06 |zobrazeno: 6179x, komentářů: 6
Rusko a Tupolev SB – 2 – 25.10.06 |zobrazeno: 6539x, komentářů: 8
Polsko a Junkers Ju-188 – 19.10.06 |zobrazeno: 6442x, komentářů: 17
Junkers Ju – 52 na Sibiři – 17.10.06 |zobrazeno: 6542x, komentářů: 7
Norsko a Junkers Ju-88 – 13.10.06 |zobrazeno: 6330x, komentářů: 12
Vyzdvižen Junkers Ju 88 – 6.10.06 |zobrazeno: 6356x, komentářů: 18
B – 25 Mitchell (2005) – 2.10.06 |zobrazeno: 6449x, komentářů: 5
Norsko a Heinkel He-111 – 25.9.06 |zobrazeno: 6631x, komentářů: 21
Nálezy techniky III. – 19.9.06 |zobrazeno: 6813x, komentářů: 12
Bělehrad 2005 – 15.9.06 |zobrazeno: 6000x, komentářů: 27
Zajímavosti II. – 26.6.06 |zobrazeno: 5876x, komentářů: 7
Nálezy techniky II. – 19.6.06 |zobrazeno: 7625x, komentářů: 4
Nálezy techniky – 12.6.06 |zobrazeno: 7061x, komentářů: 14
Pár fotek z depozitu – 5.6.06 |zobrazeno: 5913x, komentářů: 13
Vraky techniky v Německu III. – 29.5.06 |zobrazeno: 6253x, komentářů: 5
Vraky techniky v Německu II. – 22.5.06 |zobrazeno: 6827x, komentářů: 23
Vraky techniky v Německu I. – 15.5.06 |zobrazeno: 6882x, komentářů: 9
Rusko a zbytky T-26 – 9.5.06 |zobrazeno: 6163x, komentářů: 4
Zajímavosti – 1.5.06 |zobrazeno: 6238x, komentářů: 11
Vraky v Pacifiku II. – 24.4.06 |zobrazeno: 6181x, komentářů: 9
Vraky techniky v Pacifiku – 18.4.06 |zobrazeno: 6232x, komentářů: 6
Technika a Bělorusko – 10.4.06 |zobrazeno: 6171x, komentářů: 10
Nález tankové věže z T-34/76 – 3.4.06 |zobrazeno: 6127x, komentářů: 13
Rusko a technika V. – 27.3.06 |zobrazeno: 6661x, komentářů: 29
Rusko a T-70 – 20.3.06 |zobrazeno: 6477x, komentářů: 17
Polsko a technika IV. – 13.3.06 |zobrazeno: 5984x, komentářů: 18
Prosno a torzo SdKfz 250 – 6.3.06 |zobrazeno: 6088x, komentářů: 14
Natáčení filmu Silver A – 6.3.06 |zobrazeno: 5806x, komentářů: 3
SdKfz z moře – 26.2.06 |zobrazeno: 5934x, komentářů: 9
Sd.Kfz. 7/2 z Pilicy – 6.2.06 |zobrazeno: 6180x, komentářů: 19
Polsko a technika III. – 30.1.06 |zobrazeno: 6174x, komentářů: 11
Polsko a technika II. – 23.1.06 |zobrazeno: 6057x, komentářů: 13
Polsko a technika I – 16.1.06 |zobrazeno: 6681x, komentářů: 16
Technika a Francie – 12.1.06 |zobrazeno: 6444x, komentářů: 12
T-38 a Rusko II. – 2.1.06 |zobrazeno: 6403x, komentářů: 6
Polsko a 88mm – 19.12.05 |zobrazeno: 6283x, komentářů: 5
Werwolf v Čechách – 15.12.05 |zobrazeno: 8549x, komentářů: 9
Maďarsko a technika – 12.12.05 |zobrazeno: 6991x, komentářů: 17
Rusko a technika IV. – 5.12.05 |zobrazeno: 6648x, komentářů: 14
Rusko a technika III. – 28.11.05 |zobrazeno: 6401x, komentářů: 5
Rusko a technika II. – 21.11.05 |zobrazeno: 7145x, komentářů: 26
Rusko a technika I. – 14.11.05 |zobrazeno: 6475x, komentářů: 5
Marder III z jezera – 7.11.05 |zobrazeno: 6356x, komentářů: 17
Polsko, Pilica a SdKfz 8/DB 10 – 31.10.05 |zobrazeno: 9124x, komentářů: 12
Tajemná studna na Zbirohu – 25.10.05 |zobrazeno: 7660x, komentářů: 8
T – 34/76 – 24.10.05 |zobrazeno: 7081x, komentářů: 14
Demjansk a Sturmgeschutz – 19.10.05 |zobrazeno: 9957x, komentářů: 28
Finský záliv a T-26 (2005) – 14.10.05 |zobrazeno: 6511x, komentářů: 11
Tank T-38 ze dna Něvy – 10.10.05 |zobrazeno: 7074x, komentářů: 21
V Polsku nalezena „pevnostní věž“ – 3.10.05 |zobrazeno: 6394x, komentářů: 8
Nález Britského tanku – 29.9.05 |zobrazeno: 8490x, komentářů: 5
Tak to bych chtěl potkávat! – 25.8.05 |zobrazeno: 5968x, komentářů: 2
Kořistní technika – 26.7.05 |zobrazeno: 6399x, komentářů: 2
Co je to za stroj? – 18.7.05 |zobrazeno: 6101x, komentářů: 5
Jak byl nalezen zatím poslední poklad – 11.7.05 |zobrazeno: 6126x, komentářů: 1
Nalezená historie – 5.7.05 |zobrazeno: 6002x, komentářů: 1
Praga TNH n. A / Pz.Kpfw. 38(t) n. A – 27.6.05 |zobrazeno: 6376x, komentářů: 1
Ponorky – 20.6.05 |zobrazeno: 8151x, komentářů: 4
Záhada ponorky III – 20.6.05 |zobrazeno: 6230x, komentářů: 1
Zaručeně pravý návod jak hledat poklad – 14.6.05 |zobrazeno: 9941x, komentářů: 1
Hledač pokladů – 6.6.05 |zobrazeno: 6803x, komentářů: 1
Jak se hledá historie – 30.5.05 |zobrazeno: 6248x, komentářů: 1
Podzemí zámku ukrývá poklad – 30.5.05 |zobrazeno: 6064x, komentářů: 1
Pozůstatky letecké katastrofy – 23.5.05 |zobrazeno: 6257x, komentářů: 2
Záhada ponorky II. – 20.5.05 |zobrazeno: 6734x, komentářů: 4
Ďábel opustil Bermudy – 17.5.05 |zobrazeno: 6067x, komentářů: 25
Klášterní záhady – 9.5.05 |zobrazeno: 6048x, komentářů: 1
Revoluční gardy: Vzhůru do pohraničí! – 4.5.05 |zobrazeno: 7454x, komentářů: 1
Příběh „All American“ – 25.4.05 |zobrazeno: 6191x, komentářů: 1
Smrt má mělký hrob – 19.4.05 |zobrazeno: 6633x, komentářů: 2
Hitlerova pistole – 11.4.05 |zobrazeno: 6625x, komentářů: 3
ZÁHADA PONORKY – 4.4.05 |zobrazeno: 6443x, komentářů: 1
Pražské mosty – 29.3.05 |zobrazeno: 6291x, komentářů: 3
MUNIČÁK – 21.3.05 |zobrazeno: 6346x, komentářů: 3
Kde jsou zbraně….? – 14.3.05 |zobrazeno: 6545x, komentářů: 1
Vojenská tajemství hradní studny II – 9.3.05 |zobrazeno: 6161x, komentářů: 1
Pár obrázků – 8.3.05 |zobrazeno: 6022x, komentářů: 2
Vojenská tajemství hradní studny – 7.3.05 |zobrazeno: 7221x, komentářů: 2
Konec Werwolfu – 4.3.05 |zobrazeno: 7086x, komentářů: 1
Werwolfové – 28.2.05 |zobrazeno: 7004x, komentářů: 1
Skrýše šumavských vlkodlaků – 22.2.05 |zobrazeno: 7741x, komentářů: 2
Wehrwolf – 15.2.05 |zobrazeno: 7756x, komentářů: 4
Smrt na kótě 1204 – 10.2.05 |zobrazeno: 6418x, komentářů: 1
B - 24 – 17.1.05 |zobrazeno: 6252x, komentářů: 4
Lisunov na Slovensku v Nízkých Tatrách – 1.12.04 |zobrazeno: 7432x, komentářů: 3

 
Půdovky atd.:

Prosba o radu – 4.11.16 |zobrazeno: 6412x, komentářů: 12
Pomoc s určením německého přístroje – 19.11.15 |zobrazeno: 6307x, komentářů: 14
Letecký přístroj? – 23.9.15 |zobrazeno: 6280x, komentářů: 27
Prosba o určení – 19.8.15 |zobrazeno: 5936x, komentářů: 17
Poradíte? – 11.6.15 |zobrazeno: 6307x, komentářů: 6
Kontejner - neumí někdo určit? – 12.5.15 |zobrazeno: 6069x, komentářů: 9
Helma – 23.3.12 |zobrazeno: 5714x, komentářů: 73
Vypraná půdovka :o) – 8.3.11 |zobrazeno: 5950x, komentářů: 9
Batoh – 16.6.10 |zobrazeno: 5853x, komentářů: 3
Co to je, kdo porádí? – 3.7.09 |zobrazeno: 5887x, komentářů: 7
Helma M40 – 14.4.08 |zobrazeno: 6254x, komentářů: 9
Pár půdovek za poslední rok a půl – 29.2.08 |zobrazeno: 5894x, komentářů: 22
Pár věciček které byli na vyhození – 16.5.07 |zobrazeno: 6231x, komentářů: 19
Neznámé typy přileb – 19.1.07 |zobrazeno: 6280x, komentářů: 17
Půdovky – 26.6.06 |zobrazeno: 6196x, komentářů: 1

 Jediný český časopis zaměřený na hledání s detektory kovů!


 Nabídka detektory kovů
Vibra-Probe 585 - Detektory kovů
Vibra-Probe 585


Cena: 4790 Kč
Nebo na 20 splátek
240 Kč měsíčně bez navýšení!!!
Platí pouze do 30. 4. 2021!
více

 Příslušenství - detektory
Ultrazvuková čistička ELASON 22L - digitální - Detektory kovů
Ultrazvuková čistička ELASON 22L - digitální


Cena: 15626 Kč
Nebo na 20 splátek
781 Kč měsíčně bez navýšení!!!
Platí pouze do 30. 4. 2021!
více
 Knihy, časopisy
Detektor revue 2010/05 - Detektory kovů
Detektor revue 2010/05


Cena: 30 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 25 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Přírůstky do sbírky č. 38
zob.: 1477x, kom.: 33
Helma M35 Luftwaffe
zob.: 1357x, kom.: 22
Pomoc s určením mince
zob.: 2840x, kom.: 17
Junkers Ju 88
zob.: 2071x, kom.: 16
Pozdravy ze Sudet
zob.: 1035x, kom.: 14

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nová inteligentní dohledávačka XP MI-6 - detektor kovů za akční cenu![aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2021, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ