Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Příběh meče – pozvánka na výstavu
Do 20. září je v Městském muzeu v Čelákovicích otevřena výstava, která je v mnoha ohledech zcela výjimečná. Především vystavených artefaktem – jde o nález raně středověkého meče z Lázní Toušeně, který v našich zemích nemá analogii. A pak také velice zajímavou a přitažlivou dramaturgií výstavy, která umožňuje sledovat záchranu tohoto artefaktu a zároveň se dozvědět něco z jeho příběhu. Ten nám přiblíží archeolog Městského muzea v Čelákovicích Pavel Snítilý.


Zvětšit obrázek


Nálezový stav


Do sbírek muzea byl v polovině prosince předán železný meč, nalezený při zemních pracích. Po prohlídce zbraně jsme s kolegy začali konat vše potřebné pro záchranu nálezu. Předměty vyrobené ze železa totiž podléhají bez příslušné konzervace poměrně rychlé zkáze. Artefakt, který se nám dostal do rukou, byl navíc ve velmi dobrém stavu. Abychom zajistili okamžitou odbornou péči, byl meč hned druhý den po předání do muzea převezen do laboratoří Archeologického ústavu v Praze, kde se ho ujal tým odborníků. Zároveň jsme oslovili kolegy, kteří se zabývají meči v různých obdobích středověku. Jak kolega Ing. Hošek, Ph. D. z Archeologického ústavu v Praze, tak Mgr. Košta z Národního muzea potvrdili náš předpoklad. Do našich rukou se dostala výjimečná zbraň z raného středověku. O významu nálezu svědčí i fakt, že meč nebyl vyroben v Čechách.

Očištění
Záchrana vzácného železného meče postoupila do další fáze - nastalo jeho očištění. Je nabíledni, že se nejedná o pouhé opláchnutí vodou pod kohoutkem v umyvadle a otření čepele. Očištění probíhá v laboratoři Archeologického ústavu v Praze a je to složitá činnost, při níž nejde zdaleka jen o vyčištění daného předmětu, ale také o jeho podrobné prozkoumání. Jinak řečeno, konzervátor meč nejen „zachrání“ pro další časy, ale poskytne o něm též zcela zásadní informace, základní kamínky do mozaiky obrazu příběhu čištěného předmětu.
Jelikož jde o dlouhý a komplikovaný proces, neobejdeme se bez několika odborných výrazů, snad ale text zůstane pro čtenáře srozumitelný. Na začátku je oplach v destilované vodě, sušení v sušící komoře a uložení meče do neprodyšně uzavřeného lůžka z polyethylenové pěny s protikorozním papírem a indikátorem vlhkosti. Po odstranění nečistot pomocí ethanolu a bavlněných tampónů přichází na řadu odebrání vzorků z organických zbytků, které se na meči v průběhu staletí zachovaly. Čepel je poté očištěna mechanicky mikrootryskem, jílec skalpelem pod mikroskopem. Zbývající korozní produkty přilnuté k tauzii (technika vykládání kovu vtepáním drátku či plošky jinobarevného kovu) jsou odstraněny též pod mikroskopem pomocí gumových bitů. Z  tauzie jsou vzaty vzorky, které jsou následně podrobeny důkladné prvkové analýze pro přesnou identifikaci materiálů a technologií užitých k tvorbě této výzdoby. Stejnou analýzou projdou i krůpěje roztaveného kovu zjištěné na hlavici meče…
Takto očištěná zbraň je dokumentována a připravena pro odstranění solí (tzv. desalinaci), které na ní stále ještě mohou být přítomny. Ochrana organických materiálů a plátované výzdoby je při tom zajištěna silnou vrstvou 50% roztoku akrylové pryskyřice v acetonu. Následuje samotné odsolení meče, jeho opláchnutí a po odstranění ochranného laku sušení v sušící komoře. Na závěr se na konzervovaný předmět nanese akrylová pryskyřice, mikrokrystalický vosk a provede se jeho konečná fotodokumentace.

Železo a ocel
O tom, jak kováři v raném středověku zpracovávali železo při výrobě mečů existuje poměrně rozsáhlá odborná literatura. Výrobní postupy jsou víceméně známé.
Každý meč se skládá z několika základních částí. Z čepele, „pracovní“ části zbraně, s hrotem, ze kterého po obou stranách vybíhá ostří. Střední část čepele v celé délce nebo v její podstatné části je obvykle prožlabena. Pro tento konstrukční prvek se velmi často používá termín „žlábek na krev“, slouží však spíše k celkovému odlehčení zbraně, než k odvedení životodárné tekutiny z těla protivníka. Čepel pokračovala trnem s navlečenou záštitou. Záštita (někdy také příčka) chránila šermířovu ruku před zbraní protivníka a zároveň umožňovala pevný a bezpečný úchop meče. Trn byl ukončen hlavicí. Ta sloužila mimo jiné jako protiváha čepele. Rukojeť meče mezi záštitou a hlavicí byla obalena vhodným materiálem. Obvyklá byla například kůže, používalo se však také dřevo, kost a mnoho dalších, i velmi dekorativních materiálů.
Meč byl především zbraní. Tedy nástrojem k účinné likvidaci protivníka. Této jeho primární funkci byla podřízena i konstrukce a použití materiálů odpovídajících vlastností. Meč musel být odolný, zachovávající svou ostrost a zároveň dostatečně pružný. Musel vydržet kontakt se zbrojí nepřítele nebo jeho zbraní a zároveň účinně vyřadit soupeře z boje. Těchto vlastností se dosahovalo zejména kombinací různých materiálů: železa a oceli (železo legované uhlíkem).
Při výrobě čepele našeho meče bylo využito jednoho ze způsobů, jak dosáhnout potřebných vlastností. Na základ čepele z měkčího železa jsou přikována ostří vyrobená z vysoce nauhličené oceli, celek byl pak zakalen. Výsledný výkovek byl odolný, pružný a zároveň bylo možné zbraň udržovat ostrou. Na první pohled složitá konstrukce vyžadovala od kováře zručnost a cit pro teplotu, měřenou v námi sledované době pouze zkušeností a odstínem barvy rozžhaveného kovu. Přes tyto, dnes těžko pochopitelné „primitivní“ podmínky při výrobě předmětů, na které byly kladeny vysoké nároky při jejich používání, se v raném středověku vyráběly velmi kvalitní zbraně. Zcela vyhovovaly tehdejšímu způsobu boje. Záštita a hlavice meče již tak náročná na kvalitu základního materiálu nebyla. O to více času a řemeslného umu však bylo těmto částem věnováno při výzdobě výjimečných zbraní. Meč, který je hlavním hrdinou našeho příběhu, výjimečnou zbraní bezesporu je.

Lesk a sláva
Meč měl svou primární funkci jako účinný prostředek k likvidaci protivníka. Již od dob prvních bronzových mečů mohylové kultury doby bronzové nesla tato zbraň také zásadní symbolický význam. Dnes bychom asi řekli, že „meč byl významným atributem sociálního postavení jeho držitele". V dobách ranného středověku byl meč velmi nákladnou zbraní. Méně majetní volili, nejen v našich zemích, spíše levnější alternativu, delší nože, kopí nebo jednoduché sekery. Meč si obvykle pořizovali jen „ti bohatí“. A ti nejbohatší si mohli dovolit i výzdobu svého meče odpovídající společenskému postavení své osoby.
Hrdina Příběhu meče není zbraní běžnou. Byl pravděpodobně vyroben pro někoho, kdo si to mohl dovolit. Zejména výzdoba zbraně nebyla jednoduchou a tehdy určitě ne levnou záležitostí. Je také možné, že náš meč nedorazil na místo nálezu spolu s původním majitelem, ale byl velmi vzácným darem nebo válečnou kořistí, která se až z dalekého severu dostala do Středních Čech.
Vlastní technologie tak zvané „pletencové výzdoby“ tauzováním spočívala ve využití rozdílných barev a vlastností různých kovů. Povrch hlavice a příčky meče byl pro výzdobu připraven příčně vedenými záseky. Na takto upravený povrch byly za studena natepány měděné, mosazné a stříbrné drátky tak, aby vytvořily zamýšlený vzor. V dalším kroku se zdobené dílce meče patrně nahřívaly a k základu již přilnuté drátky ze zmíněných kovů se opět vtepávaly. Dosáhlo se tím dobrého zarovnání povrchu a lepšího přilnutí. Plátovaná výzdoba kombinující stříbro, mosaz a měď je pro meče tohoto typu typická. Pokud jde o čepel, nebyla nalezena žádná značka ani nápis, které se jinak u těchto mečů hojně vyskytují.

Tradice osídlení
V pokračování Příběhu meče se tentokrát pozorněji rozhlédneme na místě jeho nálezu, neobvyklém zrovna tak, jako naše zbraň. Meč byl objeven koncem loňského roku na dně tehdy vypuštěné bývalé pískovny Malvíny v Lázních Toušeni. Tato lokalita s pomístním názvem Mezi Mosty vypadala v minulosti odlišně – v době, kdy tu byl meč ztracen (?), tedy nejspíše v desátém století po Kristu, teklo pod příkrým svahem ostrožny patrně jedno ze dvou labských ramen, tvořících zde ostrov (podobně jako ještě do třicátých let dvacátého století v Čelákovicích onehdy slavné České Grado). Archeologové tady odkryli stopy osídlení z doby bronzové, z doby železné i z raného novověku, nejcennějším nálezem je roku 1950 objevený bronzový meč z doby lidu mohylové kultury – naše zbraň tedy má svého předchůdce! Jméno lokality Mezi Mosty odráží fakt, že od šestnáctého do osmnáctého století tu stávaly dva dřevěné mosty, které v raném novověku vystřídaly starší přívoz, doložený v Toušeni již ve století třináctém. Je pravděpodobné, že přívoz zase nahradil původní brod, střežený slovanským hradištěm, rozkládajícím se na zmíněné ostrožně nad labským ramenem zřejmě od osmého do dvanáctého století po Kristu – tento prostor nese pomístní jméno Na Hradištku.
Slované tu ovšem měli své předchůdce – stopy zdejšího osídlení sahají prokazatelně do pátého tisíciletí před Kristem, k neolitické kultuře s vypíchanou keramikou (pro úplnost uveďme, že na jiné lokalitě v katastru Toušeně je doložena již přítomnost staršího lidu kultury s keramikou lineární). V eneolitu, kolem roku 3000 před Kristem, zde lid řivnáčské kultury vybudoval hrazené výšinné sídliště, chráněné mohutným, do podložní opukové skály vytesaným příkopem. Archeologický výzkum, vedený v letech 1975 – 1982 Jaroslavem Špačkem, zde mimo jiné odkryl s příkopem soudobé polozahloubené chaty a kostrové hroby.
Z mladší doby odhalil týž výzkum staroúnětické kostrové pohřebiště s více než desítkou hrobů vybavených keramickými milodary. Své obyvatele mělo Hradištko též v době bronzové (věteřovská a knovízská kultura) i v době železné (halštatské období). Vzácným, avšak obtížně časově zařaditelným, nálezem je zlatá záušnice. Také výše uvedené slovanské hradiště, ležící ve strategické poloze chráněné srázem k Labi, opevněním a bažinatým terénem, vydalo archeologům značné množství zajímavých nálezů, z nichž jako nejvýznamnější se doposud jevily železné ostruhy s háčky, zřejmě zde dokládající přítomnost příslušníků tehdejší vyšší vrstvy. Tento předpoklad pak nejspíše potvrzuje i objevení hlavního hrdiny našeho příběhu – vikinského meče z desátého století po Kristu.
Dodejme ještě, že slovanské hradiště v Toušeni bylo ve třináctém století nahrazeno kamenným hrádkem a vsí, ale to už je jiný příběh...

Dvojče z Maďarska
V roce 2002 byl do Čech na výstavu „Střed Evropy okolo roku 1000“ maďarskými kolegy zapůjčen meč, nalezený nedaleko Dunaje. Na výstavě jsem byl na Pražském hradě dvakrát. Byly zde vystaveny unikáty a v podstatě to nejcennější, co je dosud k období kolem roku 1000 ve středoevropských muzeích k dispozici. Včetně svatováclavské zbroje a meče… Meč, zapůjčený z muzea v Budapešti, jsem při svých návštěvách považoval za jeden z mnoha nádherných artefaktů, vystavených na této velmi povedené výstavě. Nikdy by mě nenapadlo, že se k této konkrétní zbrani po letech vrátím.
Po očištění meče z Toušeně jsme ve spolupráci s kolegy z Národního muzea a Archeologického ústavu v Praze začali hledat nejbližší analogie, tedy zbraně, které se našemu meči nejvíce podobají. Již na první pohled byla fotografie maďarského meče v katalogu z výstavy na Pražském hradě velmi podobná meči, nalezenému u nás. Využili jsme tedy toho, že naše kolegyně pochází z Maďarska. Katalin požádala o detailní nafocení meče uloženého v Nemzeti Múzeum v Budapešti a kolega Dr. László Révész prosbě velmi ochotně vyhověl. Díky této spolupráci máme k dispozici podrobnou fotodokumentaci meče, nalezeného na raně středověkém pohřebišti ve městě Szob, na levém břehu Dunaje (obr. č. 1). Meč byl součástí pohřební výbavy muže ve věku mezi 30 - 35 lety. Zemřelý byl uložen přibližně uprostřed pohřebiště (obr. č. 2, hrob číslo 21) a na svou poslední cestu byl kromě meče vybaven i mnoha dalšími milodary. Do jeho hrobu byl vložen i reflexní luk se šípy, sekera, nůž, ale také další předměty, jako šperky a součásti koňského postroje (obr. č. 3 a 4). Hrob obsahoval nejbohatší výbavu z celého pohřebiště a muž patřil tedy v době svého života k velmi významným lidem. Možná k těm nejvýznamnějším…Kosterní pozůstatky se nijak nelišily od tehdy běžné populace, žijící na území dnešního Maďarska. Dvoumetrový blonďatý seveřan to tedy určitě nebyl a meč, zcela jistě pocházející ze severní části Evropy, se k němu dostal pravděpodobně jako velmi cenný dar nebo válečná kořist.
K našemu velkému překvapení meč z Maďarska má téměř identickou výzdobu záštity a části hlavice meče. Také technologie, vtepávání drátků ze stříbra, mědi a mosazi, je u obou zbraní stejná. Podoba výzdoby obou zbraní je naprosto zarážející (obr. č. 5 a 6). Pokud bych byl příznivcem konspirativních teorií, nebál bych se napsat, že oba meče, jejichž místo nálezu dělí více než 400 km a původ je kdesi na severu Evropy vyrobil jeden člověk...

Zvětšit obrázek


Částečně očištěná příčka mečeRaně středověký meč s obdobnou výzdobou z NorskaRaně středověký meč s obdobnou výzdobou z Ukrajiny

Teď už zbývá shlédnou takový unikát na vlastní oči!


Autor: Redakce DW, zobrazeno: 7295x, komentářů: 4  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele Redakce DW


Nálezy:

S archeologem za mincovními poklady – 27.9.18 |zobrazeno: 7880x, komentářů: 4
Výstava Konzervovaná minulost – 16.5.18 |zobrazeno: 7484x
Pozvánka na VII. Slezský sraz – 22.5.15 |zobrazeno: 7650x, komentářů: 1
Ceny v tobole Sloup 2015 za 124.000 Kc!! – 8.5.15 |zobrazeno: 7708x, komentářů: 9
První foto z dnešního nálezu munice – 14.3.14 |zobrazeno: 7679x, komentářů: 14

 
Články:

Pozvánka na výstavu – 10.3.22 |zobrazeno: 1659x, komentářů: 6
PF 2022 od Detektorwebu – 31.12.21 |zobrazeno: 2155x
Sloup 2021 se bohužel nebude konat – 29.5.21 |zobrazeno: 9152x, komentářů: 1
Pozvánka na online seminář – 1.4.21 |zobrazeno: 7567x, komentářů: 3
Pátá zbraňová amnestie s novinkami – 25.2.21 |zobrazeno: 10471x, komentářů: 29
PF 2021 od Detektorwebu – 31.12.20 |zobrazeno: 7177x
Proč je dobré se dívat na dno – 11.12.20 |zobrazeno: 7523x, komentářů: 3
Vojín z WW1 identifikován – 4.12.20 |zobrazeno: 7009x, komentářů: 6
Enigma se vynořila z hlubin – 3.12.20 |zobrazeno: 7185x, komentářů: 5
Protivanov 2020 se bohužel ruší – 28.8.20 |zobrazeno: 7620x, komentářů: 4
Příběh meče – pozvánka na výstavu – 6.8.20 |zobrazeno: 7295x, komentářů: 4
Tak takhle to dělali – 23.7.20 |zobrazeno: 7302x, komentářů: 4
Šťastný a pípavý 2020 od Detektorwebu – 31.12.19 |zobrazeno: 7734x, komentářů: 6
Naše prodejně v Brně opět otevřena – 20.12.19 |zobrazeno: 7959x, komentářů: 2
Pozvánka - Mezinárodní den archeologie – 19.10.19 |zobrazeno: 7701x, komentářů: 2
Právě vyšla kniha Pod palbou hloubkařů – 23.9.19 |zobrazeno: 7852x
Setkání hledačů pokladů Morava 2019 – 30.8.19 |zobrazeno: 7777x, komentářů: 5
SLOUP 2019 VI. – 30.7.19 |zobrazeno: 7554x, komentářů: 7
SLOUP 2019 V. – 30.7.19 |zobrazeno: 7732x, komentářů: 5
Sloup 2019 IV. – 28.6.19 |zobrazeno: 7723x, komentářů: 3
Sloup 2019 III. – 26.6.19 |zobrazeno: 7937x, komentářů: 3
SLOUP 2019 II. – 25.6.19 |zobrazeno: 7670x, komentářů: 2
Ohlédnutí za 23. setkáním hledačů pokladů – 25.6.19 |zobrazeno: 7961x, komentářů: 2
Nová archeostezka - tip na víkendový výlet – 14.6.19 |zobrazeno: 7655x, komentářů: 2
V Londýně odpálili německou bombu – 28.5.19 |zobrazeno: 8875x, komentářů: 20
Vydařený víkend ve Sloupu – 27.5.19 |zobrazeno: 7714x, komentářů: 4
Setkání hledačů pokladů - Sloup 2019 – 24.5.19 |zobrazeno: 7776x, komentářů: 2
Malíř pohanského dávnověku – 25.2.19 |zobrazeno: 7809x, komentářů: 3
Poslední šance vidět Kelty – 22.2.19 |zobrazeno: 7653x, komentářů: 9
PF 2019 od Detektorwebu – 31.12.18 |zobrazeno: 7471x, komentářů: 2
Keltské mincovnictví 3. a 2. stol. př.n.l. – 14.11.18 |zobrazeno: 7942x, komentářů: 2
Konečně kniha o hledačích – 30.10.18 |zobrazeno: 7832x, komentářů: 7
Detektory kovů a kardiostimulátory – 15.9.18 |zobrazeno: 7732x, komentářů: 6
Setkání hledačů pokladů Jedovnice 2018 – 31.8.18 |zobrazeno: 7622x, komentářů: 11
Nové číslo Detektor revue je již k dispozi – 31.7.18 |zobrazeno: 7818x, komentářů: 3
Kam jít na Kelty – 25.7.18 |zobrazeno: 8001x, komentářů: 4
Připomínáme si 76. výročí boje parašutistů – 18.6.18 |zobrazeno: 7526x, komentářů: 9
Coming home po 74 letech – 15.6.18 |zobrazeno: 7666x, komentářů: 3
Sloup 2018 - doplňující informace – 26.5.18 |zobrazeno: 7949x, komentářů: 1
Setkání hledačů Sloup 2018 – 25.5.18 |zobrazeno: 9360x, komentářů: 14
Letní škola numismatiky – 20.5.18 |zobrazeno: 7867x
Výstava Labyrintem dějin českých zemí – 18.5.18 |zobrazeno: 7859x
První mince z certifikovaného zlata – 16.5.18 |zobrazeno: 7736x, komentářů: 1
Mladí detektoráři narazili na životní nále – 25.4.18 |zobrazeno: 7875x, komentářů: 9
Výstava depotu mincí ze Štěpánské ulice – 20.3.18 |zobrazeno: 7905x, komentářů: 1
Pochoduj nebo zemři - dnes na ČT2 od 20.55 – 13.3.18 |zobrazeno: 7992x, komentářů: 5
PF 2018 od Detektorwebu – 31.12.17 |zobrazeno: 7574x, komentářů: 5
Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský – 3.11.17 |zobrazeno: 8212x, komentářů: 1
Pozvánka na přednášku o Historii pyrotechniky na našem území – 2.11.17 |zobrazeno: 7786x, komentářů: 1
Pozvánka na výstavu - medailérství – 27.10.17 |zobrazeno: 7697x
Pozvánka na výstavu o čs. letcích v RAF – 11.10.17 |zobrazeno: 7655x
Doubí 2017 - 9. ročník – 29.9.17 |zobrazeno: 7370x, komentářů: 3
Setkání hledačů PROTIVANOV 2017 – 8.9.17 |zobrazeno: 7654x, komentářů: 11
Červenec splátky bez navýšení na 20 měsíců – 31.7.17 |zobrazeno: 7473x, komentářů: 1
Setkání hledačů SLOUP 2017 – 12.5.17 |zobrazeno: 7469x, komentářů: 6
SS Totenkopfring Himmlerův prsten cti – 21.4.17 |zobrazeno: 8588x, komentářů: 23
Svět prvních zemědělců – 14.4.17 |zobrazeno: 7315x
Celý březen splátky bez navýšení – 31.3.17 |zobrazeno: 7842x
Pozvánka na přednášku - bronzový poklad – 22.3.17 |zobrazeno: 7351x
Pozvánka na přednášku – 15.2.17 |zobrazeno: 7322x, komentářů: 1
Za Kelty v Týnci n. L. - přednáška – 1.2.17 |zobrazeno: 7386x, komentářů: 10
Víkendová soutěž 52. – 29.1.17 |zobrazeno: 7365x, komentářů: 18
Výsledky víkendové soutěže 51. – 18.1.17 |zobrazeno: 7356x, komentářů: 4
Přednáška Svatováclavské dukáty – 18.1.17 |zobrazeno: 7327x
Víkendová soutěž 51. – 15.1.17 |zobrazeno: 7292x, komentářů: 22
PF 2017: vybrali jste ty NEJ! – 6.1.17 |zobrazeno: 7519x, komentářů: 2
PF 2017: opět vybíráme tu nejzajímavější – 6.1.17 |zobrazeno: 7346x, komentářů: 15
Výsledky víkendové soutěže 49. – 5.1.17 |zobrazeno: 7448x, komentářů: 6
Přejeme vám krásné svátky – 31.12.16 |zobrazeno: 7489x, komentářů: 5
Splátky bez navýšení na 20 měsíců! – 31.12.16 |zobrazeno: 7683x
Víkendová soutěž 49. – 30.12.16 |zobrazeno: 7133x, komentářů: 20
Výsledky víkendové soutěže 48. – 29.12.16 |zobrazeno: 7802x, komentářů: 5
Víkendová soutěž 48. – 26.12.16 |zobrazeno: 7067x, komentářů: 18
Výsledky víkendové soutěže 47. – 24.12.16 |zobrazeno: 7303x, komentářů: 4
Pomoc při nalezení odcizené dohledávačky – 20.12.16 |zobrazeno: 7115x
Víkendová soutěž 47. – 18.12.16 |zobrazeno: 7526x, komentářů: 34
Výsledky víkendové soutěže 46. – 13.12.16 |zobrazeno: 7206x, komentářů: 8
Víkendová soutěž 46. – 12.12.16 |zobrazeno: 7684x, komentářů: 34
Výsledky víkendové soutěže 45. – 7.12.16 |zobrazeno: 7358x, komentářů: 11
Víkendová soutěž 45. – 5.12.16 |zobrazeno: 7932x, komentářů: 26
Výsledky víkendové soutěže 44. – 28.11.16 |zobrazeno: 7266x, komentářů: 10
Víkendová soutěž 44. – 27.11.16 |zobrazeno: 9399x, komentářů: 38
Výsledky víkendové soutěže 43. – 24.11.16 |zobrazeno: 7181x, komentářů: 13
Víkendová soutěž 43. – 18.11.16 |zobrazeno: 7539x, komentářů: 41
Výsledky víkendové soutěže 42. – 16.11.16 |zobrazeno: 7208x, komentářů: 13
Víkendová soutěž 42. – 13.11.16 |zobrazeno: 7539x, komentářů: 38
Pozvánka na přednášku "Fryšava 1945" – 10.11.16 |zobrazeno: 7429x, komentářů: 9
Výsledky víkendové soutěže 41. – 7.11.16 |zobrazeno: 7259x, komentářů: 4
Víkendová soutěž 41. – 7.11.16 |zobrazeno: 7529x, komentářů: 22
Videozáznam přednášky Mgr. Komoróczyho – 5.11.16 |zobrazeno: 7215x
Výsledky víkendové soutěže 40. – 31.10.16 |zobrazeno: 7155x, komentářů: 7
Víkendová soutěž 40. "Ať žije republika!" – 30.10.16 |zobrazeno: 9394x, komentářů: 28
Pozvánka na besedu o Křivoklátsku – 11.10.16 |zobrazeno: 7244x
Výsledky víkendové soutěže XXXIX. – 10.10.16 |zobrazeno: 7136x, komentářů: 7
Víkendová soutěž XXXIX. – 10.10.16 |zobrazeno: 8432x, komentářů: 37
V Protivanově jsme se bavili již počtvrté – 8.10.16 |zobrazeno: 7110x, komentářů: 3
Výsledky víkendové soutěže XXXVIII. – 6.10.16 |zobrazeno: 7216x, komentářů: 5
Víkendová soutěž XXXVIII. – 2.10.16 |zobrazeno: 7621x, komentářů: 43
Výsledky víkendové soutěže XXXVII. – 30.9.16 |zobrazeno: 7105x, komentářů: 6
Víkendová soutěž XXXVII. – 25.9.16 |zobrazeno: 7658x, komentářů: 33
Doubí 2016 – 23.9.16 |zobrazeno: 7110x, komentářů: 2
Výsledky víkendové soutěže XXXVI. – 22.9.16 |zobrazeno: 7145x, komentářů: 8
Pozvánka: Výstava Denárový poklad století – 20.9.16 |zobrazeno: 7405x, komentářů: 3
Víkendová soutěž XXXVI. – 19.9.16 |zobrazeno: 7293x, komentářů: 46
Pozvánka na výstavu: Mezi kmeny a státem – 12.9.16 |zobrazeno: 7128x, komentářů: 3
Setkání hledačů PROTIVANOV 2016 – 9.9.16 |zobrazeno: 7641x, komentářů: 28
Výsledky víkendové soutěže XXXV. – 7.9.16 |zobrazeno: 7307x, komentářů: 16
Víkendová soutěž XXXV. – 4.9.16 |zobrazeno: 7319x, komentářů: 58
Výsledky víkendové tipovací soutěže XXXIV. – 1.9.16 |zobrazeno: 7008x, komentářů: 10
Víkendová tipovací soutěž XXXIV. – 28.8.16 |zobrazeno: 7375x, komentářů: 29
Nálezce „pokladu století“ získá 2 miliony – 26.8.16 |zobrazeno: 7094x, komentářů: 20
Výsledky víkendové soutěže XXXIII. – 25.8.16 |zobrazeno: 7162x, komentářů: 11
Víkendová soutěž XXXIII. – 22.8.16 |zobrazeno: 7694x, komentářů: 37
Výsledky víkendové soutěže XXXII. – 19.8.16 |zobrazeno: 7218x, komentářů: 6
Víkendová soutěž XXXII. – 14.8.16 |zobrazeno: 7553x, komentářů: 36
Výsledky víkendové soutěže XXXI. – 10.8.16 |zobrazeno: 7527x, komentářů: 9
Víkendová soutěž XXXI. o multifunk. kleště – 7.8.16 |zobrazeno: 7332x, komentářů: 51
Výsledky XXX. víkendové soutěže – 2.8.16 |zobrazeno: 7152x, komentářů: 15
Soutěž s Muzeem Františka Josefa I. – 31.7.16 |zobrazeno: 7192x, komentářů: 33
Výsledky víkendové soutěže XXIX. – 25.7.16 |zobrazeno: 7329x, komentářů: 10
Víkendová soutěž XXIX. – 24.7.16 |zobrazeno: 7792x, komentářů: 29
Výsledky XXVIII. víkendové soutěže – 18.7.16 |zobrazeno: 7196x, komentářů: 10
Víkendová soutěž s letní tématikou XXVIII. – 17.7.16 |zobrazeno: 7307x, komentářů: 33
Výsledky XXVII. víkendové soutěže – 13.7.16 |zobrazeno: 7118x, komentářů: 5
Víkendová soutěž XXVII. – 10.7.16 |zobrazeno: 7331x, komentářů: 29
Výsledky sváteční soutěže – 8.7.16 |zobrazeno: 7154x, komentářů: 5
Sváteční soutěž (XXVI.) – 6.7.16 |zobrazeno: 7192x, komentářů: 48
Poslední den pro splátky bez navýšení – 30.6.16 |zobrazeno: 7158x
Výsledky XXVI. víkendové soutěže – 29.6.16 |zobrazeno: 7576x, komentářů: 3
Víkendová soutěž XXIV. – 26.6.16 |zobrazeno: 7320x, komentářů: 33
Výsledky víkendové soutěže XXIII. – 21.6.16 |zobrazeno: 7095x, komentářů: 4
Víkendová soutěž XXIII. – 19.6.16 |zobrazeno: 7232x, komentářů: 45
Výsledky soutěže s Muzeem FJI v Terezíně – 13.6.16 |zobrazeno: 7105x, komentářů: 6
Víkendová soutěž s Muzeem FJI v Terezíně – 10.6.16 |zobrazeno: 6883x, komentářů: 53
Neuvěřitelný svět prvních zemědělců – 10.6.16 |zobrazeno: 7108x, komentářů: 2
Výsledky víkendové soutěže XXI. – 7.6.16 |zobrazeno: 7032x, komentářů: 7
Víkendová soutěž XXI. – 3.6.16 |zobrazeno: 7113x, komentářů: 40
Výsledky víkendové soutěže XX. – 31.5.16 |zobrazeno: 7303x, komentářů: 4
Do konce května splátky bez navýšení – 31.5.16 |zobrazeno: 7244x, komentářů: 2
Víkendová soutěž XX. – 29.5.16 |zobrazeno: 7030x, komentářů: 33
Přednáška Archeologický výzkum v Počátkách – 24.5.16 |zobrazeno: 7008x, komentářů: 1
Vydařený Sloup 2016 – 24.5.16 |zobrazeno: 7262x, komentářů: 8
Výsledky víkendové soutěže XIX. – 24.5.16 |zobrazeno: 7188x, komentářů: 10
Setkání hledačů Sloup 2016 – 20.5.16 |zobrazeno: 7339x, komentářů: 23
Víkendová soutěž XIX. – 20.5.16 |zobrazeno: 7139x, komentářů: 36
Výsledky víkendové soutěže XVIII. – 16.5.16 |zobrazeno: 7173x, komentářů: 4
Pozvánka do Muzea T. G. M. Rakovník – 16.5.16 |zobrazeno: 7015x, komentářů: 2
Víkendová soutěž XVIII. – 15.5.16 |zobrazeno: 7122x, komentářů: 51
Pozvánka na výstavu v Týništi nad Orlicí – 14.5.16 |zobrazeno: 6931x, komentářů: 1
Pozvánka na přednášku Jiřího Militkého – 10.5.16 |zobrazeno: 6968x, komentářů: 1
Výsledky víkendové soutěže XVII. – 10.5.16 |zobrazeno: 7123x, komentářů: 3
Víkendová soutěž XVII. – 6.5.16 |zobrazeno: 6831x, komentářů: 27
Výsledky víkendové soutěže XVI. – 3.5.16 |zobrazeno: 7043x, komentářů: 5
Víkendová soutěž XVI. – 1.5.16 |zobrazeno: 6995x, komentářů: 36
Výstroj a výzbroj vojáků římských císařů – 28.4.16 |zobrazeno: 7224x, komentářů: 7
Výsledky víkendové soutěže XV. – 27.4.16 |zobrazeno: 7259x, komentářů: 8
Víkendová soutěž XV. – 24.4.16 |zobrazeno: 7217x, komentářů: 56
Výsledky víkendové tipovací soutěže XIV. – 22.4.16 |zobrazeno: 7269x, komentářů: 3
Víkendová soutěž XIV. – 17.4.16 |zobrazeno: 7112x, komentářů: 20
Pozvánka na přednášku – 14.4.16 |zobrazeno: 6867x, komentářů: 4
Výsledky víkendové tipovací soutěže XIII. – 13.4.16 |zobrazeno: 6898x, komentářů: 7
Výstava motocyklů JAWA - ČZ – 13.4.16 |zobrazeno: 6935x, komentářů: 6
Víkendová soutěž XIII. – 10.4.16 |zobrazeno: 7040x, komentářů: 70
Slavnostní otevření Muzea Františka Josefa – 8.4.16 |zobrazeno: 7161x, komentářů: 1
Výsledky Velikonoční víkendové soutěže – 2.4.16 |zobrazeno: 7130x, komentářů: 12
Neuvěřitelný svět prvních zemědělců – 2.4.16 |zobrazeno: 7082x, komentářů: 1
Velikonoční rýžování zlata – 31.3.16 |zobrazeno: 7131x, komentářů: 20
Velikonoční víkendová soutěž XII. – 29.3.16 |zobrazeno: 7168x, komentářů: 53
Výsledky XI. víkendové soutěže – 23.3.16 |zobrazeno: 7178x, komentářů: 18
Víkendová soutěž XI. – 20.3.16 |zobrazeno: 6995x, komentářů: 34
Výsledky X. víkendové soutěže – 16.3.16 |zobrazeno: 7105x, komentářů: 6
Vozík pro Vláďu – jdeme do finále – 14.3.16 |zobrazeno: 7219x, komentářů: 13
Víkendová soutěž X. – 13.3.16 |zobrazeno: 6955x, komentářů: 69
Vrah hledače z Klánovického lesa dopaden – 11.3.16 |zobrazeno: 7164x, komentářů: 50
Naše brněnská prodejna se stále vylepšuje – 11.3.16 |zobrazeno: 6937x, komentářů: 4
Ptáčkovna vydala další válečnou munici – 11.3.16 |zobrazeno: 7161x, komentářů: 4
Výsledky IX. víkendové soutěže – 7.3.16 |zobrazeno: 7019x, komentářů: 6
Víkendová soutěž IX. – 7.3.16 |zobrazeno: 7246x, komentářů: 39
Výsledky VIII. víkendové soutěže – 2.3.16 |zobrazeno: 6964x, komentářů: 26
Víkendová soutěž VIII. – 28.2.16 |zobrazeno: 7360x, komentářů: 66
Výsledky víkendové soutěže VII. – 24.2.16 |zobrazeno: 7230x, komentářů: 4
Víkendová soutěž VII. – 22.2.16 |zobrazeno: 7086x, komentářů: 59
Výsledky víkendové soutěže VI. – 17.2.16 |zobrazeno: 6900x, komentářů: 6
Víkendová soutěž VI. – 14.2.16 |zobrazeno: 7206x, komentářů: 77
Nejdražší mince světa v Praze – 12.2.16 |zobrazeno: 7517x, komentářů: 7
Video z nálezu depotu moravský brakteátů – 9.2.16 |zobrazeno: 7142x, komentářů: 21
Výsledky V. víkendové soutěže – 9.2.16 |zobrazeno: 7052x, komentářů: 7
Víkendová soutěž V. – 8.2.16 |zobrazeno: 7198x, komentářů: 59
Výsledky IV. víkendové soutěže – 4.2.16 |zobrazeno: 7235x, komentářů: 14
Víkendová soutěž IV. – 1.2.16 |zobrazeno: 7095x, komentářů: 75
Výsledky III. víkendové tipovací soutěže – 28.1.16 |zobrazeno: 7249x, komentářů: 5
Víkendová tipovací soutěž III. – 24.1.16 |zobrazeno: 6975x, komentářů: 59
Výsledky II. víkendové tipovací soutěže – 20.1.16 |zobrazeno: 7062x, komentářů: 1
Víkendová tipovací soutěž II. – 17.1.16 |zobrazeno: 7042x, komentářů: 51
Pour féliciter 2016 od Detektorwebu – 31.12.15 |zobrazeno: 7076x, komentářů: 10
Nákup na splátky bez navýšení – 31.12.15 |zobrazeno: 7484x
Malá tipovací soutěž – 15.12.15 |zobrazeno: 7000x, komentářů: 116
Pozvánka na přednášku a křest nové knihy – 2.12.15 |zobrazeno: 7126x, komentářů: 5
Přednáška Archeologické poklady Pojizeří – 25.11.15 |zobrazeno: 7050x
Pozvánka na výstavu – 23.11.15 |zobrazeno: 6995x, komentářů: 1
Bezpečná pískoviště - detektoráři dětem – 6.11.15 |zobrazeno: 7001x, komentářů: 7
Vozík pro Vláďu - sbírka začala – 3.11.15 |zobrazeno: 8240x, komentářů: 49
Mezinárodní den archeologie - 17. října – 8.10.15 |zobrazeno: 7033x, komentářů: 1
Setkání hledačů PROTIVANOV 2015 – 4.9.15 |zobrazeno: 7187x, komentářů: 33
Výsledky soutěže k otevření muzea FJI. – 4.9.15 |zobrazeno: 6893x, komentářů: 2
Slavnostní otevření muzea FJI. - SOUTĚŽ! – 31.8.15 |zobrazeno: 7098x, komentářů: 26
Rozbalování jednotlivých balíků – 6.8.15 |zobrazeno: 8255x, komentářů: 35
Pohodové povídání o hledání na Radiožurn – 3.8.15 |zobrazeno: 7217x, komentářů: 15
Příběhy ukrývání a objevování pokladů – 31.7.15 |zobrazeno: 7223x, komentářů: 2
Soutěžte s filmem Nenasytná Tiffany – 27.7.15 |zobrazeno: 7759x, komentářů: 28
Pátrání po zmizelém kolegovi – 20.7.15 |zobrazeno: 7443x, komentářů: 38
Pozvánka na přednášku Svědectví nálezu – 16.7.15 |zobrazeno: 7392x, komentářů: 4
Tisíc let inspekcí výstroje vojáků – 29.6.15 |zobrazeno: 7100x, komentářů: 9
Nová prodejna Detektorwebu v Brně – 23.6.15 |zobrazeno: 7481x, komentářů: 8
Pocta sedmi hrdinům – 18.6.15 |zobrazeno: 7093x, komentářů: 9
Tip na sobotu: Bitva u Rakovníka 1620 – 29.5.15 |zobrazeno: 7251x, komentářů: 1
Pozvánka na výstavu Hroby barbarů – 29.5.15 |zobrazeno: 7066x, komentářů: 6
Tip na víkend: Boj o dobříšskou radnici – 16.5.15 |zobrazeno: 7058x, komentářů: 2
Kámen v pravěku – 16.5.15 |zobrazeno: 7139x, komentářů: 3
70. výročí konce II. WW ve Smečně – 16.5.15 |zobrazeno: 6958x, komentářů: 8
Setkání hledačů Sloup 2015 – 8.5.15 |zobrazeno: 7555x, komentářů: 41
První přednáška ve Sloupu již dnes od 19 – 8.5.15 |zobrazeno: 6894x
Výstava o pokladech v Turnově – 24.4.15 |zobrazeno: 6965x, komentářů: 3
Za Romanem "od uhelného dolu" – 12.4.15 |zobrazeno: 7771x, komentářů: 99
U nás jako v Anglii? – 2.4.15 |zobrazeno: 8385x, komentářů: 52
Pozvánka na přednášku – 11.3.15 |zobrazeno: 6967x, komentářů: 4
Beseda Na obou stranách východní fronty – 13.2.15 |zobrazeno: 7185x, komentářů: 9
Přednáška PhDr. Martina Trefného, Ph.D. – 5.2.15 |zobrazeno: 7167x, komentářů: 7
První část záznamu přednášky – 27.1.15 |zobrazeno: 7190x, komentářů: 9
Srovnávací test dosahu dohledávaček – 7.1.15 |zobrazeno: 8092x, komentářů: 34
Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok – 31.12.14 |zobrazeno: 7423x, komentářů: 12
Pozvánka na adventní přednášku – 18.12.14 |zobrazeno: 7182x, komentářů: 4
Vodotěsná dohledávačka Makro Pointer – 10.12.14 |zobrazeno: 7653x, komentářů: 46
Video - detektor kovů XP Deus 28 cm 2D – 10.12.14 |zobrazeno: 7261x
Seminář Detektory kovů v archeologii – 14.11.14 |zobrazeno: 7322x, komentářů: 5
Přednáška Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D – 23.10.14 |zobrazeno: 7363x, komentářů: 7
Impact - archeologická karetní hra – 27.9.14 |zobrazeno: 7128x, komentářů: 9
Dělostřelci v Protivanově – 26.9.14 |zobrazeno: 7075x
Extrémní testování – 6.9.2014 v Brně – 4.9.14 |zobrazeno: 7305x
Diskuzní setkání s archeology – 5.6.14 |zobrazeno: 6964x, komentářů: 5
Pozvánka na Military show – 26.4.14 |zobrazeno: 7077x
Výstava Archeologie bez hranic – 15.4.14 |zobrazeno: 7196x, komentářů: 1
Přednáška Detektorování a archeologie – 20.3.14 |zobrazeno: 7184x, komentářů: 1
PF 2014 – 31.12.13 |zobrazeno: 6974x, komentářů: 22

 
Odkrytá historie:

Další poklad z Valašska – 21.2.22 |zobrazeno: 2506x, komentářů: 3
Pod jezevčí skálou – 14.1.22 |zobrazeno: 2190x
Zlatý poklad z Dolního Rakouska – 5.10.21 |zobrazeno: 3171x, komentářů: 3
Ztracený artefakt z Velké pyramidy nalezen – 18.12.20 |zobrazeno: 7035x, komentářů: 2
Poklady z britského lockdownu – 10.12.20 |zobrazeno: 7323x, komentářů: 3
Úspěchy podmořské archeologie – 12.12.19 |zobrazeno: 7379x, komentářů: 10
Štěstí začátečníka – 9.10.19 |zobrazeno: 7789x, komentářů: 6
Představen nejcennější britský nález – 29.8.19 |zobrazeno: 8722x, komentářů: 9
Na Baltu objevili 500 let starý vrak lodi – 26.7.19 |zobrazeno: 8005x, komentářů: 6
Poklad, který je svědectvím o holocaustu – 24.7.19 |zobrazeno: 7847x, komentářů: 4
Amfory ukrývaly 600 kg římských mincí – 1.5.16 |zobrazeno: 7611x, komentářů: 5
2015: Rok velkých objevů v archeologii I. – 5.1.16 |zobrazeno: 7399x, komentářů: 3
Unikátní výstava zámeckého stříbra – 15.6.15 |zobrazeno: 7483x, komentářů: 2

 
Soutěže:

Soutěž o ceny k 100. výročí vzniku ČSR – 28.11.18 |zobrazeno: 7690x, komentářů: 2
Výsledky víkendové soutěže 69. – 28.7.17 |zobrazeno: 7368x, komentářů: 4
Víkendová soutěž 69. – 14.7.17 |zobrazeno: 7585x, komentářů: 15
Výsledky víkendové soutěže 68. – 14.7.17 |zobrazeno: 7088x, komentářů: 1
Víkendová soutěž 68. – 2.7.17 |zobrazeno: 7272x, komentářů: 20
Výsledky víkendové soutěže 67. – 23.6.17 |zobrazeno: 7324x, komentářů: 6
Víkendová soutěž 67. – 16.6.17 |zobrazeno: 7336x, komentářů: 18
Výsledky víkendové soutěže 66. – 16.6.17 |zobrazeno: 7286x, komentářů: 3
Víkendová soutěž 66. – 9.6.17 |zobrazeno: 8888x, komentářů: 24
Výsledky víkendové soutěže 65. – 8.6.17 |zobrazeno: 7399x, komentářů: 6
Víkendová soutěž 65. – 4.6.17 |zobrazeno: 8063x, komentářů: 16
Výsledky víkendové soutěže 64. – 2.6.17 |zobrazeno: 7556x, komentářů: 5
Víkendová soutěž 64. – 28.5.17 |zobrazeno: 7264x, komentářů: 13
Výsledky víkendové soutěže 63. – 25.5.17 |zobrazeno: 7098x, komentářů: 5
Víkendová soutěž 63. – 22.5.17 |zobrazeno: 7196x, komentářů: 10
"Víkendovka" - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ – 20.5.17 |zobrazeno: 7106x, komentářů: 6
Velikonoční "Víkendovka" - HLASOVÁNÍ! – 17.5.17 |zobrazeno: 8161x, komentářů: 51
Výsledky víkendové soutěže 62. – 11.5.17 |zobrazeno: 7438x, komentářů: 5
Víkendová soutěž 62. – 9.5.17 |zobrazeno: 7991x, komentářů: 23
Velikonoční prodloužená "Víkendovka" – 21.4.17 |zobrazeno: 7296x, komentářů: 15
Výsledky víkendové soutěže 60. – 6.4.17 |zobrazeno: 7399x, komentářů: 2
Víkendová soutěž 60. – 31.3.17 |zobrazeno: 7828x, komentářů: 24
Výsledky víkendové soutěže 59. – 29.3.17 |zobrazeno: 7267x, komentářů: 6
Víkendová soutěž 59. – 24.3.17 |zobrazeno: 8059x, komentářů: 22
Výsledky víkendové soutěže 58. – 23.3.17 |zobrazeno: 7377x, komentářů: 5
Víkendová soutěž 58. – 17.3.17 |zobrazeno: 7788x, komentářů: 20
Výsledky víkendové soutěže 57. – 13.3.17 |zobrazeno: 7350x, komentářů: 6
Víkendová soutěž 57. – 10.3.17 |zobrazeno: 7984x, komentářů: 43
Výsledky víkendové soutěže 56. – 9.3.17 |zobrazeno: 7401x, komentářů: 5
Víkendová soutěž 56. – 5.3.17 |zobrazeno: 7817x, komentářů: 28
Výsledky víkendové soutěže 55. – 22.2.17 |zobrazeno: 7467x, komentářů: 8
Víkendová soutěž 55. – 19.2.17 |zobrazeno: 8234x, komentářů: 28
Výsledky víkendové soutěže 54. – 18.2.17 |zobrazeno: 7593x, komentářů: 10
Víkendová soutěž 54. – 12.2.17 |zobrazeno: 9430x, komentářů: 27
Výsledky víkendové soutěže 53. – 7.2.17 |zobrazeno: 7743x, komentářů: 8
Víkendová soutěž 53. – 5.2.17 |zobrazeno: 9036x, komentářů: 34
Výsledky víkendové soutěže 52. – 1.2.17 |zobrazeno: 7643x, komentářů: 6
"Víkendovka" - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ – 27.1.17 |zobrazeno: 7589x, komentářů: 18
Prodloužená "Víkendovka" - HLASOVÁNÍ! – 23.1.17 |zobrazeno: 8004x, komentářů: 63
Prodloužená "Víkendovka" - jubilejní 50. – 16.1.17 |zobrazeno: 7970x, komentářů: 29
Výsledky soutěže Velká válka – 15.11.14 |zobrazeno: 7513x, komentářů: 18

 Jediný český časopis zaměřený na hledání s detektory kovů!


 Nabídka detektory kovů
XP ORX X35 28 cm RC + dohledávačka XP MI-6 - Detektory kovů
XP ORX X35 28 cm RC + dohledávačka XP MI-6


Cena: 19490 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 2460 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více Rýče, lopatky a kopátka
Rýč polní celokovový - Detektory kovů
Rýč polní celokovový


Cena: 290 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 40 Kč
více

 Outdoorové vybavení
Bojové boty HAIX - Hight liability pro britskou armádu - Detektory kovů
Bojové boty HAIX - Hight liability pro britskou armádu


Cena: 3670 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 620 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Knihy, časopisy
Detektor revue 2014/01 - Detektory kovů
Detektor revue 2014/01


Cena: 45 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 10 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Určení bedny
zob.: 877x, kom.: 14
Dýka SA - Arthur Schuttelhofer
zob.: 2048x, kom.: 8
Nôž Hitlerjugend - G. Gräfrath, Solingen
zob.: 543x, kom.: 7
Urcenie puzdra
zob.: 611x, kom.: 7
Žádost o určení knoflíku
zob.: 377x, kom.: 6

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nová inteligentní dohledávačka XP MI-6 - detektor kovů za akční cenu![aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2022, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ