Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Výňatek ze zákona 20/1987 Sb. o ochraně

Z Á K O N 20/1987 Sb.

České národní rady ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna: 361/1999 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Zveřejňuji jen část, která se týká archeologického výzkumu ČÁST TŘETÍ

Archeologické výzkumy a nálezy

§ 21

Oprávnění k archeologickým výzkumům

(1) Archeologické výzkumy je oprávněn provádět Archeologický ústav Československé akademie věd (dále jen "Archeologický ústav").

(2) Ministerstvo kultury může v odůvodněných případech po dohodě s Československou akademií věd povolit provádění archeologických výzkumů vysokým školám, pokud je provádějí při plnění svých vědeckých nebo pedagogických úkolů, muzeím nebo jiným organizacím, které mají pro odborné provádění archeologických výzkumů potřebné předpoklady (dále jen "oprávněná organizace"). Oprávněná organizace uzavírá s Československou akademií věd dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů.

(3) Oprávněná organizace je povinna oznámit Archeologickému ústavu zahájení archeologických výzkumů a podat mu o jejich výsledcích zprávu. Jde-li o archeologické výzkumy na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu. Archeologický ústav a oprávněné organizace oznámí zahájení archeologických výzkumů ústřední organizace státní památkové péče, které podají též zprávu o jejich výsledcích.

(4) Ministerstvo kultury po dohodě s Československou akademií věd může odejmout povolení k provádění archeologických výzkumů oprávněné organizaci, která porušila podmínky, za kterých jí bylo povolení uděleno.

§ 22

Provádění archeologických výzkumů

(1) Archeologický ústav a oprávněné organizace jsou povinny před zahájením archeologických výzkumů uzavřít dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy provádět, o podmínkách archeologických výzkumů na nemovitosti. Nedojde-li k dohodě, rozhodne okresní národní výbor o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny.

(2) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

§ 23

Archeologické nálezy

(1) Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.

(2) O archeologickém nálezu., který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím místního národního výboru. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

(3) Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změn až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

(4) Jde-li o archeologický nález uvedený v odstavci 2, má nálezce právo na odměnu, kterou mu poskytne okresní úřad, a to do výše ceny materiálu; je-li archeologický nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných cenných materiálů, v ostatních případech až do výše deseti procent kulturně historické hodnoty archeologického nálezu určené na základě odborného posudku. Nálezce má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem. O náhradě rozhodne a náhradu poskytne okresní úřad. Podrobnosti o podmínkách pro poskytování odměny a náhrady nálezci stanoví obecně závazný právní předpis.

(5) U nemovitých archeologických nálezů prohlášených za kulturní památky určí okresní úřad organizaci, která bude zabezpečovat péči o ně. Jsou-li tyto archeologické nálezy na nemovitostech v národním majetku, určí tuto organizaci v dohodě s orgánem nadřízeným organizaci, která nemovitost spravuje nebo užívá. Je-li nemovitý nález prohlášený za kulturní památku v územních obvodech několika okresních úřadů, určí organizaci pro zabezpečení péče o kulturní památku tyto okresní úřady ve vzájemné dohodě.

(6) Veškeré movité archeologické nálezy jsou národním majetkem a ukládají se zpravidla do muzeí.

(7) O archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, platí zvláštní předpisy.18)--------------------------------------------------------------------------------


18) § 127 stavebního zákona.

§ 24

Náhrada za majetkovou újmu

(1) Při provádění archeologických výzkumů jsou Archeologický ústav a oprávněné organizace povinny dbát zájmů chráněných zvláštními předpisy, spolupracovat s orgány zabezpečujícími ochranu těchto zájmů a co nejvíce chránit práva a oprávněné zájmy vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí, popřípadě jiného majetku.

(2) Je-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti nebo jiného majetku prováděním archeologického výzkumu nebo opatřeními na ochranu archeologického nálezu podstatně omezen v běžném užívání nemovitosti nebo jiného majetku, má právo, aby mu Archeologický ústav nebo oprávněná organizace poskytly přiměřenou jednorázovou náhradu. Po ukončení prací jsou Archeologický ústav nebo oprávněná organizace povinny uvést nemovitost nebo jiný majetek do předešlého stavu. Není-li to možné nebo hospodářsky účelné, má vlastník (správce, uživatel) nemovitosti nebo jiného majetku právo na peněžitou náhradu.

(3) Právo na náhradu za majetkovou újmu podle odstavce 2 je třeba uplatnit u Archeologického ústavu nebo u oprávněné organizace do šesti měsíců od ukončení archeologického výzkumu nebo od ukončení opatření na ochranu archeologického nálezu, jinak právo zaniká. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje o náhradě a její výši okresní úřad.
Autor: UC, zobrazeno: 5307x, komentářů: 0  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele UC


Nálezy:

Tak to snad ještě umím – 2.8.18 |zobrazeno: 5378x, komentářů: 9
Nedělní hledání na Slovensku – 24.6.14 |zobrazeno: 5607x, komentářů: 38
Středověké a novověké početní peníze – 20.3.14 |zobrazeno: 5347x, komentářů: 10
Největší letošní nález munice – 14.3.14 |zobrazeno: 5378x, komentářů: 28
Dohledávka pokladu mincí Jílové u Prahy – 20.1.13 |zobrazeno: 5293x, komentářů: 62
Vzpomínka na Svena – bronzový depot – 24.8.12 |zobrazeno: 5953x, komentářů: 30
Absťák, zloději a zavařeniny... – 4.11.11 |zobrazeno: 5339x, komentářů: 53
Další slintáček maďarského četníka – 9.5.11 |zobrazeno: 5343x, komentářů: 45
Ještě něco z Lotyšska – 25.2.11 |zobrazeno: 5260x, komentářů: 9
Nález článků z pásů tanku Tiger - video – 11.2.11 |zobrazeno: 5439x, komentářů: 17
Nález maďarských hrudních štítů - video – 10.2.11 |zobrazeno: 5461x, komentářů: 38
Pomoc při určení – 27.10.10 |zobrazeno: 5217x, komentářů: 16
Hledání ztraceného prstenu - Orlík 2010 – 18.10.10 |zobrazeno: 5231x, komentářů: 43
Přezka SDP – 13.10.06 |zobrazeno: 5399x, komentářů: 34
Přezka SS a odznačky winterhilfe – 9.10.06 |zobrazeno: 5497x, komentářů: 9
Kordík a odznak mateřství – 4.10.06 |zobrazeno: 5376x, komentářů: 20
Další úspěšný vodní lov – 1.9.06 |zobrazeno: 5296x, komentářů: 22
Ve vodě a pod vodou – 31.8.06 |zobrazeno: 6010x, komentářů: 10
Opožděná zprávička z hledání - 21.05.06 – 30.6.06 |zobrazeno: 5274x, komentářů: 7
Požárnický kýbl – 29.5.06 |zobrazeno: 5300x, komentářů: 41
Středeční pípanec – 26.5.06 |zobrazeno: 5399x, komentářů: 37
Oznak SA a hlemička – 12.5.06 |zobrazeno: 5226x, komentářů: 13
Pod vodou s DetectorPRO DIVER – 9.5.06 |zobrazeno: 5231x, komentářů: 17
Unterwaserman II. – 28.4.06 |zobrazeno: 5351x, komentářů: 19
Unterwaserman I. – 28.4.06 |zobrazeno: 5264x, komentářů: 10
Metály z WWII – 27.4.06 |zobrazeno: 5205x, komentářů: 21
Novoroční mrcásek – 2.1.06 |zobrazeno: 5242x, komentářů: 1
Prosba o pomoc s identifikací – 14.12.05 |zobrazeno: 5192x, komentářů: 11
10 krejcar Josefa II. - sektor 57 ;-) – 13.12.04 |zobrazeno: 5356x, komentářů: 1
Páteční mrcásek – 8.11.04 |zobrazeno: 5245x, komentářů: 2
Odznak příslušníka tankového vojska – 22.10.04 |zobrazeno: 5269x, komentářů: 1
Nedělní odpoledne s ADX 100 – 30.8.04 |zobrazeno: 5407x, komentářů: 5
Čtvrtek – hledám jako krtek ;-) – 5.8.04 |zobrazeno: 5322x
Grešlička Fridricha Augusta I. - Sasko – 5.8.04 |zobrazeno: 5348x
Groš (3krejcar) Josefa I. z roku 1711 – 23.7.04 |zobrazeno: 5375x
Nedělní akce s Marfym – 17.6.04 |zobrazeno: 5315x
RU odznáček – 8.6.04 |zobrazeno: 5288x
Tři války během jedné noci – 1.6.04 |zobrazeno: 5218x
Pražský groš Václava IV. – 26.5.04 |zobrazeno: 5269x, komentářů: 2
Nálezy z minulého týdne – 24.5.04 |zobrazeno: 5363x
Hliníková ID známka – 6.5.04 |zobrazeno: 5368x, komentářů: 1
Nálezy z Keltova políčka – 15.2.04 |zobrazeno: 5323x, komentářů: 1
Pár minciček ze soboty – 10.2.04 |zobrazeno: 5284x
Noční deštivé hledání – 3.2.04 |zobrazeno: 5313x, komentářů: 1
Odznáček – 29.1.04 |zobrazeno: 5371x, komentářů: 6
Pamětní medaile hasičského sboru – 5.1.04 |zobrazeno: 5394x, komentářů: 1
Nálezy od UC z 10. 12. 03 – 11.12.03 |zobrazeno: 5362x
Nálezy od UC z poslední doby – 7.10.03 |zobrazeno: 5467x
Nábojnice od UC – 10.9.03 |zobrazeno: 5519x, komentářů: 3
Vyznamenání od UC – 28.8.03 |zobrazeno: 5490x, komentářů: 2
Mince od UC – 26.8.03 |zobrazeno: 5583x
Nálezy od UC (náboje, brož, prsten ..... – 5.8.03 |zobrazeno: 5329x, komentářů: 7

 
Články:

Tak je konečně venku! – 16.5.19 |zobrazeno: 6145x, komentářů: 18
Pocta americkému vojínovi Fredu W. Ashleym – 2.4.19 |zobrazeno: 5647x, komentářů: 14
Nová řada detektorů SIMPLEX a PULSE DIVE – 25.3.19 |zobrazeno: 5976x, komentářů: 7
Rychlá tipovačka – 6.7.17 |zobrazeno: 5100x, komentářů: 5
ANTHROPOID 75 let – Muži odplaty – 18.6.17 |zobrazeno: 5140x, komentářů: 3
XP GOLD SUMMER RALLY 2016 - reportáž – 30.4.17 |zobrazeno: 5227x, komentářů: 7
Nový software a příslušenství pro XP Deus – 31.3.17 |zobrazeno: 7434x, komentářů: 37
Milé víkendové setkání u Jezera – 16.8.16 |zobrazeno: 5121x, komentářů: 8
Velké finále akce Vozík pro Vláďu – 18.5.16 |zobrazeno: 5123x, komentářů: 8
Hledání pod hladinou Atlantiku – 11.1.16 |zobrazeno: 5387x, komentářů: 15
Odešel náš kamarád Petr Hradec – 23.12.15 |zobrazeno: 5227x, komentářů: 19
Nová verze software Deus V4! – 18.11.15 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 10
Nová prodejna Detektorwebu – 16.6.15 |zobrazeno: 5136x, komentářů: 28
Pozdrav od Jezera – 5.11.14 |zobrazeno: 5050x, komentářů: 19
360° prohlídka z přednášky – 24.10.14 |zobrazeno: 5063x, komentářů: 2
Video upoutávka na nové Detektor revue – 25.8.14 |zobrazeno: 5087x, komentářů: 9
Nová generace XP Deus? – 22.5.14 |zobrazeno: 5448x, komentářů: 13
Pozvánka na přednášku Jiřího Militkého – 12.12.13 |zobrazeno: 5124x, komentářů: 17
Vzpomínka na Schotyho – 8.11.13 |zobrazeno: 5292x, komentářů: 212
Slavíme 15.000.000 přístupů na DW – 15.10.13 |zobrazeno: 5079x, komentářů: 12
Setkání hledačů Protivanov 2013 – 6.9.13 |zobrazeno: 5163x, komentářů: 31
Nová Kerimova Tlučnice exklusivně u DW – 10.8.13 |zobrazeno: 5126x, komentářů: 77
Pozvánka na křest knihy a přednášku – 5.6.13 |zobrazeno: 5100x, komentářů: 12
Výstava sbírky Jezera v Nýrsku – 4.6.13 |zobrazeno: 5104x, komentářů: 43
Přátelské setkání hledačů Sloup 2013 – 26.5.13 |zobrazeno: 5089x, komentářů: 17
Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách – 17.5.13 |zobrazeno: 5145x, komentářů: 17
Setkání hledačů pokladů Sloup 2013 – 3.5.13 |zobrazeno: 5206x, komentářů: 70
Pozvánka na výstavu Noc a den s kelty – 29.4.13 |zobrazeno: 5056x, komentářů: 1
Válečné nálezy - Česko 3 - právě vyšlo – 26.4.13 |zobrazeno: 5248x, komentářů: 19
Miss ARMY 2013 – 20.4.13 |zobrazeno: 5170x, komentářů: 12
Malá tipovačka z oblaků – 19.4.13 |zobrazeno: 5015x, komentářů: 13
Vzpomínka na setkání hledačů Sloup 2012 – 12.4.13 |zobrazeno: 5048x, komentářů: 3
Detektorweb je s námi již 10 let! – 7.4.13 |zobrazeno: 6142x, komentářů: 22
Ocenění pro uživatele Detektorwebu – 5.4.13 |zobrazeno: 5077x, komentářů: 220
Historie, současnost a novinky na DW – 5.4.13 |zobrazeno: 5122x, komentářů: 71
Přestavujeme nový XP Deus Pink pro dámy – 1.4.13 |zobrazeno: 5183x, komentářů: 16
Jak proběhla přednáška Det. a arch. – 26.3.13 |zobrazeno: 5043x, komentářů: 7
Novinky z nabídky v prvním čtvrtletí 201 – 22.3.13 |zobrazeno: 5166x, komentářů: 11
Přednáška - detektory a archeologie – 21.3.13 |zobrazeno: 5092x, komentářů: 25
Přednáška o nálezech z doby bronzové – 4.2.13 |zobrazeno: 5070x, komentářů: 12
Přednáška - Nálezy z doby bronzové – 31.1.13 |zobrazeno: 5147x, komentářů: 47
Momentka z přednášky v Jihlavě – 16.1.13 |zobrazeno: 5130x, komentářů: 28
PF 2013 – 31.12.12 |zobrazeno: 5044x, komentářů: 29
Vánoční akce na detektory a příslušenstv – 31.12.12 |zobrazeno: 5113x, komentářů: 4
Odcizené cívky na XP Deus – 14.12.12 |zobrazeno: 5227x, komentářů: 11
Jak správně psát příspěvky - Detektorweb – 30.11.12 |zobrazeno: 5647x, komentářů: 37
Detektory Minelab a Teknetics – 16.11.12 |zobrazeno: 5271x, komentářů: 3
Novinky v nabídce Detektorwebu – 31.10.12 |zobrazeno: 5303x, komentářů: 18
Předváděcí akce detektorů kovů od DW – 29.10.12 |zobrazeno: 5159x, komentářů: 90
Army Day v Moravském zemském muzeu – 8.9.12 |zobrazeno: 5025x, komentářů: 5
Odcizený detektor XP Deus – 28.8.12 |zobrazeno: 5052x, komentářů: 33
Zajímavé foto s poškozeným pěchoťákem – 27.6.12 |zobrazeno: 5060x, komentářů: 44
Krteček a jeho chrabrá lopatička – 6.6.12 |zobrazeno: 5140x, komentářů: 15
Nová kniha - Prsteny třetí říše – 20.5.12 |zobrazeno: 5578x, komentářů: 44
Jarní akce na detektory Teknetics – 15.5.12 |zobrazeno: 5157x, komentářů: 3
Setkání hledačů pokladů Sloup 2012 – 4.5.12 |zobrazeno: 5193x, komentářů: 67
Miss ARMY 2012 a ARMY DEN v MMX – 21.4.12 |zobrazeno: 5083x, komentářů: 29
Cívky Detech Ultimate 33 cm 2D skladem – 10.4.12 |zobrazeno: 5270x, komentářů: 45
Pozvánka na výstavu – 4.4.12 |zobrazeno: 5054x, komentářů: 12
Nejdražší zlatá mince světa - v Praze! – 13.3.12 |zobrazeno: 5160x, komentářů: 36
Pozvánka na unikátní výstavu - Poděbrads – 3.3.12 |zobrazeno: 5006x, komentářů: 15
Amatérští archeologové - školení – 25.2.12 |zobrazeno: 5114x, komentářů: 236
Jak proběhla přednáška kolegy Kacura – 10.2.12 |zobrazeno: 5151x, komentářů: 39
Válečné nálezy - Česko 2 - právě vyšlo! – 10.2.12 |zobrazeno: 5051x, komentářů: 29
Pozvánka na přednášku O. Černohorského – 9.2.12 |zobrazeno: 5041x, komentářů: 29
Bitva u Rakovníka 1620 – 17.1.12 |zobrazeno: 5039x
PF 2012 – 31.12.11 |zobrazeno: 5018x, komentářů: 33
Jak proběhla přednáška Jiřího Militkého – 2.12.11 |zobrazeno: 5040x, komentářů: 14
Pozvánka na přednášku Jiřího Militkého – 1.12.11 |zobrazeno: 5097x, komentářů: 17
Přednáška - jak proběhla – 7.10.11 |zobrazeno: 4958x, komentářů: 11
Pozvánka na numismatickou přednášku – 5.10.11 |zobrazeno: 5101x, komentářů: 7
Ochutnávka z připravovaného videa – 27.9.11 |zobrazeno: 5128x, komentářů: 100
XP Deus V2.0 aneb co je nového – 24.6.11 |zobrazeno: 6050x, komentářů: 53
Příběh nejkrásnější keltské hlavy – 5.5.11 |zobrazeno: 5049x, komentářů: 4
Setkání hledačů Sloup 2011 – 29.4.11 |zobrazeno: 5113x, komentářů: 68
Dnešní hledání s Butcherem – 1.4.11 |zobrazeno: 5026x, komentářů: 81
Pozvánka na přednášku – 28.2.11 |zobrazeno: 5106x, komentářů: 11
Anketa o ceny - 10.000.000 přístupů na Detektorweb.cz – 20.2.11 |zobrazeno: 5109x, komentářů: 440
Možná ještě nevíte - nová kniha – 20.2.11 |zobrazeno: 5064x, komentářů: 28
Změny na Detektorwebu – 5.2.11 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 60
Zveme Vás do nové kamenné prodejny – 23.12.10 |zobrazeno: 5154x, komentářů: 40
Můj největší nález! – 23.12.09 |zobrazeno: 5082x, komentářů: 26
Revoluční detektor XP DEUS se představuje – 30.11.09 |zobrazeno: 5131x, komentářů: 190
Upozornění na zajímavé výstavy – 20.6.09 |zobrazeno: 5041x, komentářů: 12
Kerimova tlučnice – 21.9.07 |zobrazeno: 5238x, komentářů: 47
Pán knoflíků a dvě věže – 13.9.07 |zobrazeno: 4975x, komentářů: 39
Vojenské identifikační známky – 26.8.07 |zobrazeno: 5390x, komentářů: 55
Krása ze stodoly – 28.6.07 |zobrazeno: 5055x, komentářů: 22
Nová bezdrátová sluchátka XP WS3 – 22.6.07 |zobrazeno: 5132x, komentářů: 14
Novinka od Titanium Systems – ADONIS – 20.4.07 |zobrazeno: 5287x, komentářů: 93
Příběhy 20. století - ČRo 1 – 13.3.07 |zobrazeno: 4989x, komentářů: 5
První český časopis nejen o hledání – 31.1.07 |zobrazeno: 5095x, komentářů: 364
Hodinové hledání s Quick Draw II – 23.8.06 |zobrazeno: 5066x, komentářů: 13
Penzista se kvůli zlatu prokopal 20 m – 11.7.06 |zobrazeno: 4956x, komentářů: 3
Bounty Hunter Junior – 9.6.06 |zobrazeno: 5006x, komentářů: 12
Detektor TeKnetics T2 2006 – 10.3.06 |zobrazeno: 5143x, komentářů: 90
První hledání s detektorem Teknetics T2 – 3.3.06 |zobrazeno: 5046x, komentářů: 16
Test nové funkce Detektorwebu – 16.2.06 |zobrazeno: 4982x, komentářů: 36
Video z Keltova políčka z roku 1944 – 2.2.06 |zobrazeno: 5087x, komentářů: 21
DetectorPRO v nabídce Detektorwebu – 23.1.06 |zobrazeno: 5239x, komentářů: 26
Nová kolekce detektorů XP pro rok 2006 – 10.1.06 |zobrazeno: 5065x, komentářů: 45
Výhradní zastoupení detektorů XP – 27.5.05 |zobrazeno: 5132x, komentářů: 1
Pohádka o hodném strýčkovi – 20.4.05 |zobrazeno: 5084x, komentářů: 2
Novinka v našem ochodě - krumpáček – 24.3.05 |zobrazeno: 5146x, komentářů: 1
Tragická smrt šesti Českých vojínů – 8.2.05 |zobrazeno: 5015x, komentářů: 2
Sobotní depot – cca 120Kg!!! díl druhý – 21.12.04 |zobrazeno: 5150x, komentářů: 2
Sobotní depot – cca 120Kg!!! díl prvý – 21.12.04 |zobrazeno: 5184x, komentářů: 2
Přátelské setkání hledačů na Moravě – 1.12.04 |zobrazeno: 5179x, komentářů: 1
Přátelské setkání hledačů na Moravě – 26.11.04 |zobrazeno: 5113x, komentářů: 1
Návštěvnost detektorwebu – 23.11.04 |zobrazeno: 5066x, komentářů: 1
Myšáček 2004 – předání auta – 20.10.04 |zobrazeno: 5057x, komentářů: 1
Myšáček 2004 – závěr akce – 4.10.04 |zobrazeno: 5055x, komentářů: 1
Nejvzácnější Československá mince – 25.8.04 |zobrazeno: 5598x, komentářů: 2
Slavné vítězství nad kňoury – 6.7.04 |zobrazeno: 5109x, komentářů: 3
Setkání hledačů Pekelné doly 2004 – 18.4.04 |zobrazeno: 5164x, komentářů: 1
Stánek XPDETEKTORY.cz na veletrhu AMPER – 31.3.04 |zobrazeno: 5262x, komentářů: 1
Jak jsme s Keltem hledali krtky! – 9.2.04 |zobrazeno: 5289x
Jak jsem hledal s MD 3009 – 19.11.03 |zobrazeno: 5976x, komentářů: 8
Pražské groše a jejich díly (1300 - 1547) – 16.10.03 |zobrazeno: 7001x, komentářů: 4

 
Témata:

Vychováváte si svého nástupce/nástupkyni? – 14.3.09 | počet příspěvků: 89
Ukládáte detektor k zimnímu spánku? – 26.12.08 | počet příspěvků: 85
Využití GPS při hledání – 4.12.07 | počet příspěvků: 81
Vadilo by vám používání cookies? – 13.2.07 | počet příspěvků: 10
Co vše se vám během hledání podařilo ztratit? – 15.9.06 | počet příspěvků: 37
Mrcasení v zahraničí – 20.1.06 | počet příspěvků: 58
Sním či bdím? aneb co všechno už jste našli ve snu? – 11.1.06 | počet příspěvků: 12
Mrcasení ve sněhu a mrazu?! – 6.1.06 | počet příspěvků: 11
Hledačky a mrcasnice važme si jich převelice! – 7.12.05 | počet příspěvků: 39
Výročí bitvy tří císařů - 200 let – 4.12.05 | počet příspěvků: -1
Již přichází! Kdo? No přece paní Zima! – 20.10.05 | počet příspěvků: 0
Barevnost Detektorwebu – 20.10.05 | počet příspěvků: 0
Čištění nálezů ultrazvukem – 23.8.05 | počet příspěvků: -7
Vedro, vedro a zase vedro – 31.5.05 | počet příspěvků: 1
Elektrolýza - jak na ni?! – 17.5.05 | počet příspěvků: 4
Klíšťata a jiná nepříjemná havěť – 3.5.05 | počet příspěvků: 14
Jaké používáte baterie? – 8.3.05 | počet příspěvků: 7
Zima, zima a zase zima! – 2.3.05 | počet příspěvků: 0
Jaký byl váš nejkurióznější nález? – 9.2.05 | počet příspěvků: 16
A co na to paní domací??? – 19.1.05 | počet příspěvků: 2
Nástrahy přírody aneb "veselá" setkání!? – 18.1.05 | počet příspěvků: 3
Jaký používát nástroj na kopání? – 17.1.05 | počet příspěvků: 12
Čištění sříbrných mincí – 17.1.05 | počet příspěvků: 1

 
Půdovky atd.:

Šavle jízdního dělostřelectva 1877 – 12.6.07 |zobrazeno: 5110x, komentářů: 9
Jedna čapka "půdovka" – 29.1.04 |zobrazeno: 5314x, komentářů: 2

 
Archeologie:

Sobotní setkání s archeology – 4.2.08 |zobrazeno: 5154x, komentářů: 10
Bronzové srpy – 11.10.06 |zobrazeno: 5152x, komentářů: 8

 
Rady a návody:

Tuning detektoru MD 3009 od Perkinse – 8.1.04 |zobrazeno: 5547x, komentářů: 8
Výňatek ze zákona 20/1987 Sb. o ochraně – 13.8.03 |zobrazeno: 5307x

 Vododěsná dohledávačka Makro Pointer!


 Nabídka detektory kovů
Dohledávačka TEK POINT - Detektory kovů
Dohledávačka TEK POINT


Cena: 2990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 800 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Příslušenství - detektory
Cívka Detech Ultimate pro XP (18kHz) 33cm - Detektory kovů
Cívka Detech Ultimate pro XP (18kHz) 33cm


Cena: 3890 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 290 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Sběratelské potřeby
Rám na mincovní kazety Linder - Detektory kovů
Rám na mincovní kazety Linder


Cena: 990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 71 Kč
více


 Outdoorové vybavení
Soft shellová bunda Scorpion, operation camo - Detektory kovů
Soft shellová bunda Scorpion, operation camo


Cena: 1890 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 210 Kč
více

 Knihy, časopisy
Detektor revue 2010/06 - Detektory kovů
Detektor revue 2010/06


Cena: 30 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 25 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Obrázek - malůvka
zob.: 1261x, kom.: 22
Pomoc s určením
zob.: 1792x, kom.: 22
Trošku války
zob.: 1476x, kom.: 21
Super Frantík, knofle a jiné
zob.: 1514x, kom.: 12
Tajemný hromadný hrob za Starou Knížecí Hutí
zob.: 1021x, kom.: 10

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nový ještě výkonější detektor Makro RACER 2![aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2020, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ